Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki pedago­gicznej należy m.in.: inspi­ro­wanie i promo­wanie edukacji czytel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może organi­zować i prowa­dzić działal­ność eduka­cyjną, a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edukacji czytel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Zajęcia organi­zo­wane są po wcześniej­szym ustaleniu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

  • Droga czytel­nika w biblio­tece;
  • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy;
  • Historia książki;
  • Zasady tworzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej;
  • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPOMA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16