Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki peda­go­gicznej należy m.in.: inspi­ro­wanie i promo­wanie edukacji czytel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może orga­ni­zować i prowa­dzić dzia­łal­ność eduka­cyjną, a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblioteczne.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edukacji czytel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Zajęcia orga­ni­zo­wane są po wcze­śniej­szym usta­leniu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

  • Droga czytel­nika w bibliotece;
  • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy;
  • Historia książki;
  • Zasady tworzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącznikowej;
  • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16