Czytel­nia online

Od 1 paździer­nika 2012 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy umożli­wia swoim Czytel­ni­kom bezpłatny dostęp do wybra­nych publi­ka­cji z bazy ibuk​.pl. Jest to czytel­nia online podręcz­ni­ków akade­mic­kich i pozycji nauko­wych w języku polskim.

Biblio­teka została nowym partne­rem konsor­cjum Kujaw­sko-Pomor­skiego Elektro­nicz­nego Zasobu Biblio­tecz­nego. Obecnie czytel­nicy mają dostęp do ponad 1540 tytułów, w tym 659 tytułów zakupio­nych przez Konsor­cjum.

Czyta­nie książek w IBUK LIBRA umożli­wia dedyko­wane oprogra­mo­wa­nie, dzięki któremu wejście do udostęp­nio­nych publi­ka­cji odbywa się przez przeglą­darkę WWW, nieza­leż­nie od posia­da­nego systemu opera­cyj­nego, bez koniecz­no­ści insta­la­cji dodat­ko­wych aplika­cji. Zalecamy używa­nie aktual­nej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Urucho­mie­nie programu wymaga włączo­nej obsługi Javascript oraz Cookies.

Konieczne jest jedno­ra­zowe założe­nie osobi­stego konta myIbuk, umożli­wia­ją­cego danemu użytkow­ni­kowi korzy­sta­nie z zaawan­so­wa­nych funkcji do pracy z tekstem (zazna­cza­nie fragmen­tów, robie­nie notatek, dostęp do wybra­nych przez siebie fragmen­tów), czyta­nie publi­ka­cji na urządze­niach mobil­nych i przepro­wa­dza­nie wszyst­kich innych opera­cji. Po założe­niu konta czytel­nik jest zawsze rozpo­zna­wany przez system i może korzy­stać tylko z tych zasobów i funkcjo­nal­no­ści, do których ma upraw­nie­nia.

Dostęp możliwy jest w dwóch warian­tach:
    • W siedzi­bie Biblio­teki w Inter­ne­to­wym Centrum Infor­ma­cji Multi­me­dial­nej (pokój 19), z sieci biblio­tecz­nej na stronie libra​.ibuk​.pl.
      Domyśl­nie prezen­to­wane są dostępne publi­ka­cje. Przy wykupio­nych pozycjach pojawia się ikonka książki („czytaj”). Po jej naciśnię­ciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możli­wo­ści pracy z tekstem.
    • Dostęp do publi­ka­cji spoza sieci biblio­tecz­nej, z dowol­nego kompu­tera przy pomocy kodu PIN do zdalnego logowa­nia na stronie libra​.ibuk​.pl.

 

Kody PIN są do odbioru w Wypoży­czalni oraz za pomocą poczty e-mail wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Infor­ma­cje i podpo­wie­dzi, jak poruszać się po platfor­mie IBUK Libra i korzy­stać z dostęp­nych narzę­dzi oraz funkcjo­nal­no­ści można znaleźć w instruk­cji.

Ibuk Libra przygo­to­wała także filmiki, które ułatwią Państwu korzy­sta­nie z platformy. Podzie­lone są na trzy części w zależ­no­ści od porusza­nej tematyki:

Funkcje platformy IBUK Libra
Rejestra­cja i logowa­nie dla posia­da­czy kodów PIN
Osobi­sta półka myIBUK

Serdecz­nie zapra­szamy do korzy­sta­nia!
Print Friendly, PDF & Email