Czytelnia online

Od 1 paździer­nika 2012 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy umożliwia swoim Czytel­nikom bezpłatny dostęp do wybra­nych publi­kacji z bazy ibuk​.pl. Jest to czytelnia online podręcz­ników akade­mic­kich i pozycji nauko­wych w języku polskim.

Biblio­teka została nowym partnerem konsor­cjum Kujawsko-Pomor­skiego Elektro­nicz­nego Zasobu Biblio­tecz­nego. Obecnie czytel­nicy mają dostęp do ponad 1540 tytułów, w tym 659 tytułów zakupio­nych przez Konsor­cjum.

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedyko­wane oprogra­mo­wanie, dzięki któremu wejście do udostęp­nio­nych publi­kacji odbywa się przez przeglą­darkę WWW, nieza­leżnie od posia­da­nego systemu opera­cyj­nego, bez koniecz­ności insta­lacji dodat­ko­wych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Urucho­mienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Konieczne jest jedno­ra­zowe założenie osobi­stego konta myIbuk, umożli­wia­ją­cego danemu użytkow­ni­kowi korzy­stanie z zaawan­so­wa­nych funkcji do pracy z tekstem (zazna­czanie fragmentów, robienie notatek, dostęp do wybra­nych przez siebie fragmentów), czytanie publi­kacji na urządze­niach mobil­nych i przepro­wa­dzanie wszyst­kich innych operacji. Po założeniu konta czytelnik jest zawsze rozpo­zna­wany przez system i może korzy­stać tylko z tych zasobów i funkcjo­nal­ności, do których ma upraw­nienia.

Dostęp możliwy jest w dwóch warian­tach:
    • W siedzibie Biblio­teki w Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej (pokój 19), z sieci biblio­tecznej na stronie libra​.ibuk​.pl.
      Domyślnie prezen­to­wane są dostępne publi­kacje. Przy wykupio­nych pozycjach pojawia się ikonka książki („czytaj”). Po jej naciśnięciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możli­wości pracy z tekstem.
    • Dostęp do publi­kacji spoza sieci biblio­tecznej, z dowol­nego kompu­tera przy pomocy kodu PIN do zdalnego logowania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Dla zareje­stro­wa­nych czytel­ników kody PIN są do odbioru w Wypoży­czalni oraz za pomocą poczty e‑mail wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Infor­macje i podpo­wiedzi, jak poruszać się po platformie IBUK Libra i korzy­stać z dostęp­nych narzędzi oraz funkcjo­nal­ności można znaleźć w instrukcji.

Ibuk Libra przygo­to­wała także filmiki, które ułatwią Państwu korzy­stanie z platformy. Podzie­lone są na trzy części w zależ­ności od poruszanej tematyki:

Funkcje platformy IBUK Libra
Rejestracja i logowanie dla posia­daczy kodów PIN
Osobista półka myIBUK

Serdecznie zapra­szamy do korzy­stania!