Czy­telnia online

Od 1 paź­dzier­nika 2012 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy umoż­liwia swoim Czy­tel­nikom bez­płatny dostęp do wybra­nych publi­kacji z bazy ibuk​.pl. Jest to czy­telnia online pod­ręcz­ników aka­de­mic­kich i pozycji nauko­wych w języku polskim.

Biblio­teka została nowym part­nerem kon­sor­cjum Kujawsko-Pomor­skiego Elek­tro­nicz­nego Zasobu Biblio­tecz­nego. Obecnie czy­tel­nicy mają dostęp do ponad 1540 tytułów, w tym 659 tytułów zaku­pio­nych przez Kon­sor­cjum.

Czy­tanie książek w IBUK LIBRA umoż­liwia dedy­ko­wane opro­gra­mo­wanie, dzięki któremu wejście do udo­stęp­nio­nych publi­kacji odbywa się przez prze­glą­darkę WWW, nie­za­leżnie od posia­da­nego systemu ope­ra­cyj­nego, bez koniecz­ności insta­lacji dodat­ko­wych apli­kacji. Zale­camy uży­wanie aktu­alnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uru­cho­mienie pro­gramu wymaga włą­czonej obsługi Java­script oraz Cookies.

Konieczne jest jed­no­ra­zowe zało­żenie oso­bi­stego konta myIbuk, umoż­li­wia­ją­cego danemu użyt­kow­ni­kowi korzy­stanie z zaawan­so­wa­nych funkcji do pracy z tekstem (zazna­czanie frag­mentów, robienie notatek, dostęp do wybra­nych przez siebie frag­mentów), czy­tanie publi­kacji na urzą­dze­niach mobil­nych i prze­pro­wa­dzanie wszyst­kich innych ope­racji. Po zało­żeniu konta czy­telnik jest zawsze roz­po­zna­wany przez system i może korzy­stać tylko z tych zasobów i funk­cjo­nal­ności, do których ma upraw­nienia.

Dostęp możliwy jest w dwóch warian­tach:
    • W sie­dzibie Biblio­teki w Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej (pokój 19), z sieci biblio­tecznej na stronie libra​.ibuk​.pl.
      Domyślnie pre­zen­to­wane są dostępne publi­kacje. Przy wyku­pio­nych pozy­cjach pojawia się ikonka książki („czytaj”). Po jej naci­śnięciu treść otwiera się w nowym czyt­niku, dającym wiele moż­li­wości pracy z tekstem.
    • Dostęp do publi­kacji spoza sieci biblio­tecznej, z dowol­nego kom­pu­tera przy pomocy kodu PIN do zdal­nego logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Dla zare­je­stro­wa­nych czy­tel­ników kody PIN są do odbioru w Wypo­ży­czalni oraz za pomocą poczty e-mail wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Infor­macje i pod­po­wiedzi, jak poru­szać się po plat­formie IBUK Libra i korzy­stać z dostęp­nych narzędzi oraz funk­cjo­nal­ności można znaleźć w instrukcji.

Ibuk Libra przy­go­to­wała także filmiki, które ułatwią Państwu korzy­stanie z plat­formy. Podzie­lone są na trzy części w zależ­ności od poru­szanej tema­tyki:

Funkcje plat­formy IBUK Libra
Reje­stracja i logo­wanie dla posia­daczy kodów PIN
Oso­bista półka myIBUK

Ser­decznie zapra­szamy do korzy­stania!