Przed­mio­towa sieć współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy

SPOTKA­NIA SIECI WSPÓŁ­PRACY I SAMOKSZTAŁ­CE­NIA NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KA­RZY SZKÓŁ BYDGO­SKICH

Kolejne spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich odbyło się 19 paździer­nika 2016 r. w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Tym razem o różnych formach promo­cji czytel­nic­twa w szkołach ponad­gim­na­zjal­nych opowie­działy koleżanki z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy i koleżanka z Zespołu Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy. Spotka­nie było również okazją do uaktu­al­nie­nie wiedzy na temat książek, nowości na rynku wydaw­ni­czym, dotyczą­cych proble­ma­tyki czytel­nic­twa i czyta­nia. Zakoń­czy­li­śmy reflek­sjami nad warsz­ta­tem pracy nauczy­ciela biblio­te­ka­rza oraz możli­wo­ściami i ograni­cze­niami w zakre­sie promo­cji czytel­nic­twa w szkole.

15 czerwca 2016 r. w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyło się kolejne spotka­nie w ramach Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich. Tym razem przed­mio­tem szkole­nia były zagad­nie­nia:

  • Noc Biblio­tek formą promo­cji biblio­tek i czytel­nic­twa
  • Praca z czytel­ni­kiem opornym
  • Webina­ria – inter­ne­towe semina­ria dla nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy
  • Promo­wa­nie książki metodą booktal­king ( wprowa­dze­nie do konkursu )
  • Tworze­nie quizu w aplika­cji Quizizz

1 marca 2016 r. w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyło się kolejne spotka­nie w ramach Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich. Celem szkole­nia było dziele­nie się wiedzą i pomysłami dotyczą­cymi upowszech­nia­nia czytel­nic­twa oraz promo­cja działań biblio­tek w tym zakre­sie. Zapre­zen­to­wano formy pracy z czytel­ni­kiem w Biblio­tece Pedago­gicz­nej w Bydgosz­czy, Gimna­zjum nr 9 w Bydgosz­czy, Szkole Podsta­wo­wej nr 36 w Bydgosz­czy i innych biblio­te­kach szkol­nych miasta. Wskazano na święta biblio­teczne, które są okazją do popula­ry­za­cji czytel­nic­twa, podkre­śle­nia roli czyta­nia i biblio­tek w popra­wie jakości życia, eduka­cji oraz zainte­re­so­wa­nia książką szero­kich kręgów społe­czeń­stwa. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze poznali również narzę­dzie Tagxedo – tworze­nie chmur wyrazów. Podczas dysku­sji wyodręb­niono najsku­tecz­niej­sze, zdaniem uczest­ni­ków spotka­nia, formy promo­cji czytel­nic­twa. Nawią­zano również do hasła tegorocz­nego Tygodnia Biblio­teki – „Biblio­teka inspi­ruje”. Wskazano na rolę nauczy­ciela biblio­te­ka­rza jako anima­tora, inspi­ra­tora czytel­nic­twa.

16 grudnia 2015 r. w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego odbyło się spotka­nie Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich.
Zgodnie z progra­mem zebra­nia omówiono kontrakt, zawie­ra­jący nazwę sieci, temat – problem, który jest przed­mio­tem pracy sieci oraz cel jej funkcjo­no­wa­nia. Ustalono zadania koordy­na­tora i człon­ków sieci (wzajemne zobowią­za­nia m.in. zasadę dziele­nia się doświad­cze­niem, pomysłami, materia­łami, – „nie tylko biorę, ale również daję”). Przyjęto sposób komuni­ko­wa­nia się pomię­dzy spotka­niami oraz miejsce i rodzaj spotkań człon­ków sieci.

W pierw­szej części szkole­nia nauczy­ciele biblio­te­ka­rze starali się ustalić, co wiemy o kompe­ten­cjach czytel­ni­czych naszych uczniów i nauczy­cieli? Zapre­zen­to­wano również wybrane metody upowszech­nia­nie czyta­nia dla przyjem­no­ści, zachę­ca­nia do sięga­nia po różnego rodzaju litera­turę, rozwi­ja­nia świado­mo­ści literac­kiej czytel­ni­ków.

Drugą część zebra­nia stano­wiło spotka­nie autor­skie z prof. Andrze­jem S. Dysza­kiem, autorem książki „Gwara miejska bydgosz­czan”.

SPOTKA­NIE KONSUL­TA­CYJNE NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KA­RZY SZKÓŁ BYDGO­SKICH

16 listo­pada 2015 r. w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Marian Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyło się spotka­nie konsul­ta­cyjne nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich. Jednym z celów zebra­nia było zapre­zen­to­wa­nie wyników badań ankie­to­wych przepro­wa­dzo­nych wśród nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich, w związku z plano­wa­niem działań wspie­ra­ją­cych biblio­teki szkolne przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Przed­sta­wiono również ofertę szkole­niową Biblio­teki dla nauczy­cieli i uczniów. Uczest­nicy zebra­nia przyjęli z zainte­re­so­wa­niem propo­zy­cję utworze­nia przed­mio­to­wej sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich. W tym celu zapla­no­wano kolejne spotka­nie w grudniu 2015 roku.

Ostat­nim punktem zebra­nia było omówie­nie zadań szkół i biblio­tek pedago­gicz­nych związa­nych z Rozpo­rzą­dze­niem Rady Ministrów z dnia 6 paździer­nika 2015 r. w sprawie szcze­gó­ło­wych warun­ków, form i trybu reali­za­cji Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nic­twa” dotyczą­cego wspie­ra­nia w latach 2016–2020 organów prowa­dzą­cych szkoły oraz biblio­teki pedago­giczne w zakre­sie rozwi­ja­nia zainte­re­so­wań uczniów przez promo­cję i wspie­ra­nie czytel­nic­twa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych.

Print Friendly, PDF & Email