Przed­mio­towa sieć współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy

SPOTKANIA SIECI WSPÓŁ­PRACY I SAMOKSZTAŁ­CENIA NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYDGO­SKICH

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich odbyło się 19 paździer­nika 2016 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Tym razem o różnych formach promocji czytel­nictwa w szkołach ponad­gim­na­zjal­nych opowie­działy koleżanki z Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy i koleżanka z Zespołu Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy. Spotkanie było również okazją do uaktu­al­nienie wiedzy na temat książek, nowości na rynku wydaw­ni­czym, dotyczą­cych proble­ma­tyki czytel­nictwa i czytania. Zakoń­czy­liśmy reflek­sjami nad warsz­tatem pracy nauczy­ciela biblio­te­karza oraz możli­wo­ściami i ograni­cze­niami w zakresie promocji czytel­nictwa w szkole.

15 czerwca 2016 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Tym razem przed­miotem szkolenia były zagad­nienia:

  • Noc Bibliotek formą promocji bibliotek i czytel­nictwa
  • Praca z czytel­ni­kiem opornym
  • Webinaria – inter­ne­towe seminaria dla nauczy­cieli biblio­te­karzy
  • Promo­wanie książki metodą booktal­king ( wprowa­dzenie do konkursu )
  • Tworzenie quizu w aplikacji Quizizz

1 marca 2016 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Celem szkolenia było dzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczą­cymi upowszech­niania czytel­nictwa oraz promocja działań bibliotek w tym zakresie. Zapre­zen­to­wano formy pracy z czytel­ni­kiem w Biblio­tece Pedago­gicznej w Bydgoszczy, Gimna­zjum nr 9 w Bydgoszczy, Szkole Podsta­wowej nr 36 w Bydgoszczy i innych biblio­te­kach szkol­nych miasta. Wskazano na święta biblio­teczne, które są okazją do popula­ry­zacji czytel­nictwa, podkre­ślenia roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainte­re­so­wania książką szero­kich kręgów społe­czeń­stwa. Nauczy­ciele biblio­te­karze poznali również narzę­dzie Tagxedo – tworzenie chmur wyrazów. Podczas dyskusji wyodręb­niono najsku­tecz­niejsze, zdaniem uczest­ników spotkania, formy promocji czytel­nictwa. Nawią­zano również do hasła tegorocz­nego Tygodnia Biblio­teki – „Biblio­teka inspi­ruje”. Wskazano na rolę nauczy­ciela biblio­te­karza jako anima­tora, inspi­ra­tora czytel­nictwa.

16 grudnia 2015 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego odbyło się spotkanie Sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich.
Zgodnie z programem zebrania omówiono kontrakt, zawie­ra­jący nazwę sieci, temat – problem, który jest przed­miotem pracy sieci oraz cel jej funkcjo­no­wania. Ustalono zadania koordy­na­tora i członków sieci (wzajemne zobowią­zania m.in. zasadę dzielenia się doświad­cze­niem, pomysłami, materia­łami, – „nie tylko biorę, ale również daję”). Przyjęto sposób komuni­ko­wania się pomiędzy spotka­niami oraz miejsce i rodzaj spotkań członków sieci.

W pierw­szej części szkolenia nauczy­ciele biblio­te­karze starali się ustalić, co wiemy o kompe­ten­cjach czytel­ni­czych naszych uczniów i nauczy­cieli? Zapre­zen­to­wano również wybrane metody upowszech­nianie czytania dla przyjem­ności, zachę­cania do sięgania po różnego rodzaju litera­turę, rozwi­jania świado­mości literac­kiej czytel­ników.

Drugą część zebrania stano­wiło spotkanie autor­skie z prof. Andrzejem S. Dysza­kiem, autorem książki „Gwara miejska bydgosz­czan”.

SPOTKANIE KONSUL­TA­CYJNE NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYDGO­SKICH

16 listo­pada 2015 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Marian Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie konsul­ta­cyjne nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Jednym z celów zebrania było zapre­zen­to­wanie wyników badań ankie­to­wych przepro­wa­dzo­nych wśród nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich, w związku z plano­wa­niem działań wspie­ra­ją­cych biblio­teki szkolne przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Przed­sta­wiono również ofertę szkole­niową Biblio­teki dla nauczy­cieli i uczniów. Uczest­nicy zebrania przyjęli z zainte­re­so­wa­niem propo­zycję utworzenia przed­mio­towej sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. W tym celu zapla­no­wano kolejne spotkanie w grudniu 2015 roku.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie zadań szkół i bibliotek pedago­gicz­nych związa­nych z Rozpo­rzą­dze­niem Rady Ministrów z dnia 6 paździer­nika 2015 r. w sprawie szcze­gó­ło­wych warunków, form i trybu reali­zacji Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” dotyczą­cego wspie­rania w latach 2016 – 2020 organów prowa­dzą­cych szkoły oraz biblio­teki pedago­giczne w zakresie rozwi­jania zainte­re­sowań uczniów przez promocję i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych.