Przed­mio­towa sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy

SPO­TKANIA SIECI WSPÓŁ­PRACY I SAMO­KSZTAŁ­CENIA NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYD­GO­SKICH

Kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich odbyło się 19 paź­dzier­nika 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Tym razem o różnych formach pro­mocji czy­tel­nictwa w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych opo­wie­działy kole­żanki z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy i kole­żanka z Zespołu Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy. Spo­tkanie było również okazją do uak­tu­al­nienie wiedzy na temat książek, nowości na rynku wydaw­ni­czym, doty­czą­cych pro­ble­ma­tyki czy­tel­nictwa i czy­tania. Zakoń­czy­liśmy reflek­sjami nad warsz­tatem pracy nauczy­ciela biblio­te­karza oraz moż­li­wo­ściami i ogra­ni­cze­niami w zakresie pro­mocji czy­tel­nictwa w szkole.

15 czerwca 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyło się kolejne spo­tkanie w ramach Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich. Tym razem przed­miotem szko­lenia były zagad­nienia:

  • Noc Bibliotek formą pro­mocji bibliotek i czy­tel­nictwa
  • Praca z czy­tel­ni­kiem opornym
  • Webi­naria – inter­ne­towe semi­naria dla nauczy­cieli biblio­te­karzy
  • Pro­mo­wanie książki metodą book­tal­king ( wpro­wa­dzenie do kon­kursu )
  • Two­rzenie quizu w apli­kacji Quizizz

1 marca 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyło się kolejne spo­tkanie w ramach Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich. Celem szko­lenia było dzie­lenie się wiedzą i pomy­słami doty­czą­cymi upo­wszech­niania czy­tel­nictwa oraz pro­mocja działań bibliotek w tym zakresie. Zapre­zen­to­wano formy pracy z czy­tel­ni­kiem w Biblio­tece Peda­go­gicznej w Byd­goszczy, Gim­na­zjum nr 9 w Byd­goszczy, Szkole Pod­sta­wowej nr 36 w Byd­goszczy i innych biblio­te­kach szkol­nych miasta. Wska­zano na święta biblio­teczne, które są okazją do popu­la­ry­zacji czy­tel­nictwa, pod­kre­ślenia roli czy­tania i bibliotek w poprawie jakości życia, edu­kacji oraz zain­te­re­so­wania książką sze­ro­kich kręgów spo­łe­czeń­stwa. Nauczy­ciele biblio­te­karze poznali również narzę­dzie Tagxedo – two­rzenie chmur wyrazów. Podczas dys­kusji wyod­ręb­niono naj­sku­tecz­niejsze, zdaniem uczest­ników spo­tkania, formy pro­mocji czy­tel­nictwa. Nawią­zano również do hasła tego­rocz­nego Tygo­dnia Biblio­teki – „Biblio­teka inspi­ruje”. Wska­zano na rolę nauczy­ciela biblio­te­karza jako ani­ma­tora, inspi­ra­tora czy­tel­nictwa.

16 grudnia 2015 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego odbyło się spo­tkanie Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich.
Zgodnie z pro­gramem zebrania omó­wiono kon­trakt, zawie­ra­jący nazwę sieci, temat – problem, który jest przed­miotem pracy sieci oraz cel jej funk­cjo­no­wania. Usta­lono zadania koor­dy­na­tora i członków sieci (wza­jemne zobo­wią­zania m.in. zasadę dzie­lenia się doświad­cze­niem, pomy­słami, mate­ria­łami, – „nie tylko biorę, ale również daję”). Przy­jęto sposób komu­ni­ko­wania się pomiędzy spo­tka­niami oraz miejsce i rodzaj spotkań członków sieci.

W pierw­szej części szko­lenia nauczy­ciele biblio­te­karze starali się ustalić, co wiemy o kom­pe­ten­cjach czy­tel­ni­czych naszych uczniów i nauczy­cieli? Zapre­zen­to­wano również wybrane metody upo­wszech­nianie czy­tania dla przy­jem­ności, zachę­cania do się­gania po różnego rodzaju lite­ra­turę, roz­wi­jania świa­do­mości lite­rac­kiej czy­tel­ników.

Drugą część zebrania sta­no­wiło spo­tkanie autor­skie z prof. Andrzejem S. Dysza­kiem, autorem książki „Gwara miejska byd­gosz­czan”.

SPO­TKANIE KON­SUL­TA­CYJNE NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYD­GO­SKICH

16 listo­pada 2015 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Marian Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyło się spo­tkanie kon­sul­ta­cyjne nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich. Jednym z celów zebrania było zapre­zen­to­wanie wyników badań ankie­to­wych prze­pro­wa­dzo­nych wśród nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich, w związku z pla­no­wa­niem działań wspie­ra­ją­cych biblio­teki szkolne przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Przed­sta­wiono również ofertę szko­le­niową Biblio­teki dla nauczy­cieli i uczniów. Uczest­nicy zebrania przy­jęli z zain­te­re­so­wa­niem pro­po­zycję utwo­rzenia przed­mio­towej sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich. W tym celu zapla­no­wano kolejne spo­tkanie w grudniu 2015 roku.

Ostatnim punktem zebrania było omó­wienie zadań szkół i bibliotek peda­go­gicz­nych zwią­za­nych z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 6 paź­dzier­nika 2015 r. w sprawie szcze­gó­ło­wych warunków, form i trybu reali­zacji Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” doty­czą­cego wspie­rania w latach 2016 – 2020 organów pro­wa­dzą­cych szkoły oraz biblio­teki peda­go­giczne w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mocję i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych.