Wolon­ta­riat

WOLON­TA­RIUSZEEUROPYBIBLIO­TECE

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy reali­zo­wała pro­jekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w ramach pro­gramu Erasmus+. Były to „Travel to Europe“, „Toge­ther in Europe“ oraz „To Be Like Libra­rian”. Do współ­pracy z wolon­ta­riu­szami z Hisz­panii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Her­ce­go­winy zapro­si­liśmy nauczy­cieli i uczniów, którzy sko­rzy­stali z moż­li­wości spo­tkania się z młodymi obco­kra­jow­cami i poznania dzie­dzictwa kul­tu­ro­wego państw, z których oni pocho­dzili.
Przy­go­to­wali oni infor­macje o wolon­ta­riacie euro­pej­skim, kul­turze, zwy­cza­jach oraz wybit­nych pisa­rzach i dzie­łach lite­rac­kich swoich ojczyzn. Oferta skie­ro­wana była do szkół, w szcze­gól­ności do szkol­nych klubów euro­pej­skich, klubów wolon­ta­riuszy oraz nauczy­cieli języków obcych.

wolon­ta­riat 2013/2014 – pre­zen­tacja

wolon­ta­riat 2014/2015

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

15 grudnia 2014 r. wolon­ta­riusze gościli w Zespole Szkół w Mogilnie. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o moż­li­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany stu­denckie oraz pro­gramy dla wolon­ta­riuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 5 wolon­ta­riuszy z Włoch, Francji oraz z Hisz­panii spo­tkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych pro­wa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu pod­no­szenie kom­pe­tencji języ­ko­wych i wymianę mię­dzy­kul­tu­rową. Spo­tka­niom tym towa­rzy­szyła idea dzie­lenia się wiedzą. Wizyta Z wolon­ta­riu­szami w szkole byli: dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska, kor­dy­nator pro­jektu Bogumił Pro­nobis oraz nauczy­ciele-biblio­te­karze Agnieszka Handzel i Ewelina Sta­wicka.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opo­wie­dzieli o zwy­cza­jach, lite­ra­turze, słyn­nych budow­lach i posta­ciach. Zajęcia kor­dy­no­wali nauczy­ciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Mag­da­lena Wie­trzy­kowska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
Wolon­ta­riusze odwie­dzili również Biblio­tekę Peda­go­giczną w Mogilnie. Mogli prze­konać się, jak wygląda praca w biblio­tece filialnej. Relacja na portalu www​.mogilno​.in

12 grudnia 2014 roku wolon­ta­riusze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Mło­dzieży byd­go­skiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzy­stając z mate­riałów audio­wi­zu­al­nych popro­wa­dzili zajęcia na temat życia i dzia­łal­ności Jana Kar­skiego oraz przy­go­to­wali dla uczniów klasy VIa Szkoły Pod­sta­wowej nr 28 grę edu­ka­cyjną.

Wolon­ta­riusze pra­co­wali m.in. na rzecz pod­opiecz­nych Świe­tlicy Tera­peu­tycznej „Przy­stań“. W kolejne czwartki pro­wa­dzili zajęcia edu­ka­cyjne i rekre­acyjne dla doro­słych i mło­dzieży korzy­sta­ją­cych z tej pla­cówki, dzia­ła­jącej na byd­go­skim osiedlu Kapu­ściska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna.

MOGILNO
22 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie ponownie gościło czte­rech wolon­ta­riuszy z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Warsz­taty miały na celu pod­nie­sienie kom­pe­tencji języ­ko­wych uczniów, dzie­lenie się dzie­dzic­twem kul­tu­rowym oraz wyko­rzy­stanie nabytej wiedzy w prak­tyce.
Na zapro­szenie dyrek­tora ZS Mogilno pana Zbi­gniewa Grze­chow­skiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Her­ce­go­wina), Este­fania Deniz Feuntes (Hisz­pania), Valentyn Puga­chov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczy­cie­lami biblio­te­ka­rzami z PBW Agnieszką Kraw­czyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jed­nost­kach lek­cyj­nych, nad których prze­bie­giem czuwali nauczy­ciele języka angiel­skiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Mag­da­lena Wie­trzy­kowska i Marcin Hurysz. Zajęcia odby­wały się symul­ta­nicznie. Mło­dzież ćwi­czyła poro­zu­mie­wanie się w języku angiel­skim pod kątem egza­minu matu­ral­nego, a także życia codzien­nego.
Rozmowy sprzy­jały wza­jem­nemu dzie­leniu się wiedzą o historii i kul­turze Hisz­panii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Her­ce­go­winy oraz Polski. Poza kon­wer­sa­cjami w języku angiel­skim uczniowie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzi­mych języ­kach gości, a także spraw­dzić, na ile zazna­jo­mili się oni z zawi­ło­ściami języka pol­skiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachęcić do podej­mo­wania trudu rozmowy w obcym języku, a także pro­pa­gować jego dalszą naukę.
Wolon­ta­riusze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Goście pre­zen­to­wali swoje kraje, a uczniowie przy­go­to­wali dla nich spe­cjalny program arty­styczny. Powo­dzenie tamtej wizyty wpły­nęło na chęć zor­ga­ni­zo­wania jeszcze jednego spo­tkania, tym razem o cha­rak­terze warsz­ta­towym. Relacja na stronie Sta­ro­stwa Mogi­leń­skiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
15 stycznia 2014 roku wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do Zespołu szkół w Sicienku. Uczniowie Gim­na­zjum im. Miko­łaja Koper­nika wysłu­chali pre­zen­tacji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valen­tyna. Mieli również okazję spraw­dzić swój angielski w prak­tyce, zadając obco­kra­jowcom pytania. Spo­tkanie prze­bie­gało w bardzo przy­ja­znym i sym­pa­tycznym nastroju. Mimo zimowej aury pano­wała ciepła i sło­neczna atmos­fera. Panie Dyrektor – Beata Szczę­śniak i Danuta Milewska – Cichy oraz nauczy­cielka języka angiel­skiego podbiły serca wolon­ta­riuszy swoim zaan­ga­żo­wa­niem i troską o dobre wycho­wanie i wysoki poziom edu­kacji dzieci i mło­dzieży uczęsz­cza­jącej do Zespołu Szkół Sicienko.

KON­FE­RENCJA – 20 LAT WOLON­TA­RIATU W V LOBYD­GOSZCZY
13 grudnia 2013 nasi wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni na kon­fe­rencję „ 1993 – 2013 20 lat wolon­ta­riatu V Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Byd­goszczy”.
Podczas imprezy obej­rzeli pre­zen­tacje na temat dzia­łal­ności Szkol­nego Koła Wolon­ta­riatu V LO w Byd­goszczy. Mieli również moż­li­wość przed­sta­wienia pre­zen­tacji na temat idei wolon­ta­riatu euro­pej­skiego. Spo­tkanie zaowo­co­wało pozna­niem Mei z Fun­dacji „Wiatrak” z Fordonu.

MOGILNO
Wolon­ta­riusze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gościli w Zespole Szkół w Mogilnie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o moż­li­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany stu­denckie oraz pro­gramy dla wolon­ta­riuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie czte­rech wolon­ta­riuszy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Her­ce­go­winy oraz Hisz­panii spo­tkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych pro­wa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu pod­no­szenie kom­pe­tencji języ­ko­wych i wymianę mię­dzy­kul­tu­rową. Szkol­nemu Dniu Wolon­ta­riatu towa­rzy­szyła idea dzie­lenia się wiedzą. Opie­kunem wolon­ta­riuszy była Kinga Gąska nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW Filii w Mogilnie.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opo­wie­dzieli o zwy­cza­jach, lite­ra­turze, słyn­nych budow­lach i posta­ciach. Uczniowie przy­go­to­wali dla gości spe­cjalny program arty­styczny, w którym przed­sta­wili swoje umie­jęt­ności języ­kowe, taneczne, a także dotych­cza­sowe osią­gnięcia szkoły.

Relacje prasowe

SPO­TKANIERAMACH DZIE­CIĘCEJ AKA­DEMII CZY­TANIA BAJEK
Tra­dycje i zwy­czaje świą­teczne w różnych krajach Europy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Naro­dzenia, a same zajęcia wypa­dały w Miko­łajki. Aby uświetnić spo­tkanie zapro­si­liśmy prze­by­wa­ją­cych w Biblio­tece wolon­ta­riuszy, którzy opo­wie­dzieli o tra­dy­cjach świą­tecz­nych w swoich krajach. Dzieci dowie­działy się, jak zwy­czaje bożo­na­ro­dze­niowe i nowo­roczne obcho­dzone są na Ukra­inie, w Hisz­panii oraz Bośni i Her­ce­go­winie. Wolon­ta­riusze przy­go­to­wali własne pre­zen­tacje zdjęć naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych ele­mentów świą­tecz­nych w ich krajach : zdo­bienie domów, potrawy, obrzędy reli­gijne, witanie Nowego Roku, tra­dycje zwią­zane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłu­chania naj­bar­dziej znanych kolęd w poszcze­gól­nych krajach.
Na zakoń­czenie dzieci otrzy­mały drobne upo­minki prze­ka­zane przez Fun­dację Cała Polska Czyta Dzie­ciom.

BYD­GOSZCZZS BUDOW­LA­NYCH
Wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do współ­pracy przez Zespół Szkół Budow­la­nych. Udało się zor­ga­ni­zować pięć lekcji dydak­tycz­nych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valentyn zapre­zen­to­wali naj­waż­niejsze infor­macje na temat swoich krajów.
Klasa I E wraz z wycho­waw­czynią Joanną Piąt­kowską z Zespołu Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy we współ­pracy ze szkolnym wolon­ta­riatem zor­ga­ni­zo­wała spo­tkanie z wolon­ta­riu­szami. Na spo­tkaniu Mirjana, Nia, Matrtia i Valentyn obej­rzeli pre­zen­tację na temat naszego kraju, insce­ni­zację legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpie­wali polskie prze­boje i „łamali sobie języki” powta­rzając wyra­żenia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szcze­brze­szynie…”. Wyjąt­kowa atmos­fera spo­tkania spra­wiła, że trudno było się poże­gnać.

DZIEŃ ANI­MA­TORA KULTURY
26 listo­pada 2013 roku Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka uczest­ni­czyła w orga­ni­zo­wanym przez Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego Dniu Ani­ma­tora Kultury. W Auli Atrium Dyrektor Biblio­teki, Ewa Pro­nobis-Sosnowska pre­zen­to­wała dotych­cza­sowe osią­gnięcia pla­cówki, dzia­łania edu­ka­cyjne, bogatą ofertę zasobów biblio­tecz­nych. Nawią­zując do tema­tyki ani­macji kultury przy­go­to­wano spe­cjalnie na tę okazję wystawę książek i naj­nowsze zesta­wienia biblio­gra­ficzne, opra­co­wane przez pra­cow­ników Wydziału Infor­ma­cyjno – Biblio­gra­ficz­nego. W spo­tkaniu uczest­ni­czyli również wolon­ta­riusze z Włoch, Hisz­panii, Ukrainy oraz Bośni i Her­ce­go­winy gosz­czący w insty­tucji w ramach pro­gramu „Być jak biblio­te­karz”.