Wolon­ta­riat

WOLON­TA­RIUSZEEUROPYBIBLIO­TECE

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy reali­zo­wała projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w ramach programu Erasmus+. Były to „Travel to Europe“, „Together in Europe“ oraz „To Be Like Libra­rian”. Do współ­pracy z wolon­ta­riu­szami z Hiszpanii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy zapro­si­liśmy nauczy­cieli i uczniów, którzy skorzy­stali z możli­wości spotkania się z młodymi obcokra­jow­cami i poznania dziedzictwa kultu­ro­wego państw, z których oni pocho­dzili.
Przygo­to­wali oni infor­macje o wolon­ta­riacie europej­skim, kulturze, zwycza­jach oraz wybit­nych pisarzach i dziełach literac­kich swoich ojczyzn. Oferta skiero­wana była do szkół, w szcze­gól­ności do szkol­nych klubów europej­skich, klubów wolon­ta­riuszy oraz nauczy­cieli języków obcych.

wolon­ta­riat 2013/2014 – prezen­tacja

wolon­ta­riat 2014/2015

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

15 grudnia 2014 r. wolon­ta­riusze gościli w Zespole Szkół w Mogilnie. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolon­ta­riuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 5 wolon­ta­riuszy z Włoch, Francji oraz z Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­szenie kompe­tencji języko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Spotka­niom tym towarzy­szyła idea dzielenia się wiedzą. Wizyta Z wolon­ta­riu­szami w szkole byli: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, kordy­nator projektu Bogumił Pronobis oraz nauczy­ciele-biblio­te­karze Agnieszka Handzel i Ewelina Stawicka.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, litera­turze, słynnych budow­lach i posta­ciach. Zajęcia kordy­no­wali nauczy­ciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Magda­lena Wietrzy­kowska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
Wolon­ta­riusze odwie­dzili również Biblio­tekę Pedago­giczną w Mogilnie. Mogli przekonać się, jak wygląda praca w biblio­tece filialnej. Relacja na portalu www​.mogilno​.in

12 grudnia 2014 roku wolon­ta­riusze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Młodzieży bydgo­skiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzy­stając z materiałów audio­wi­zu­al­nych popro­wa­dzili zajęcia na temat życia i działal­ności Jana Karskiego oraz przygo­to­wali dla uczniów klasy VIa Szkoły Podsta­wowej nr 28 grę eduka­cyjną.

Wolon­ta­riusze praco­wali m.in. na rzecz podopiecz­nych Świetlicy Terapeu­tycznej „Przystań“. W kolejne czwartki prowa­dzili zajęcia eduka­cyjne i rekre­acyjne dla dorosłych i młodzieży korzy­sta­ją­cych z tej placówki, działa­jącej na bydgo­skim osiedlu Kapuściska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna.

MOGILNO
22 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie ponownie gościło czterech wolon­ta­riuszy z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Warsz­taty miały na celu podnie­sienie kompe­tencji języko­wych uczniów, dzielenie się dziedzic­twem kultu­rowym oraz wykorzy­stanie nabytej wiedzy w praktyce.
Na zapro­szenie dyrek­tora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grzechow­skiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Herce­go­wina), Estefania Deniz Feuntes (Hiszpania), Valentyn Pugachov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczy­cie­lami biblio­te­ka­rzami z PBW Agnieszką Krawczyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jednost­kach lekcyj­nych, nad których przebie­giem czuwali nauczy­ciele języka angiel­skiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Magda­lena Wietrzy­kowska i Marcin Hurysz. Zajęcia odbywały się symul­ta­nicznie. Młodzież ćwiczyła porozu­mie­wanie się w języku angiel­skim pod kątem egzaminu matural­nego, a także życia codzien­nego.
Rozmowy sprzy­jały wzajem­nemu dzieleniu się wiedzą o historii i kulturze Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Polski. Poza konwer­sa­cjami w języku angiel­skim uczniowie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzi­mych językach gości, a także spraw­dzić, na ile zazna­jo­mili się oni z zawiło­ściami języka polskiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachęcić do podej­mo­wania trudu rozmowy w obcym języku, a także propa­gować jego dalszą naukę.
Wolon­ta­riusze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Goście prezen­to­wali swoje kraje, a uczniowie przygo­to­wali dla nich specjalny program artystyczny. Powodzenie tamtej wizyty wpłynęło na chęć zorga­ni­zo­wania jeszcze jednego spotkania, tym razem o charak­terze warsz­ta­towym. Relacja na stronie Staro­stwa Mogileń­skiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
15 stycznia 2014 roku wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do Zespołu szkół w Sicienku. Uczniowie Gimna­zjum im. Mikołaja Koper­nika wysłu­chali prezen­tacji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valen­tyna. Mieli również okazję spraw­dzić swój angielski w praktyce, zadając obcokra­jowcom pytania. Spotkanie przebie­gało w bardzo przyja­znym i sympa­tycznym nastroju. Mimo zimowej aury panowała ciepła i słoneczna atmos­fera. Panie Dyrektor – Beata Szczę­śniak i Danuta Milewska – Cichy oraz nauczy­cielka języka angiel­skiego podbiły serca wolon­ta­riuszy swoim zaanga­żo­wa­niem i troską o dobre wycho­wanie i wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży uczęsz­cza­jącej do Zespołu Szkół Sicienko.

KONFE­RENCJA – 20 LAT WOLON­TA­RIATU W V LOBYDGOSZCZY
13 grudnia 2013 nasi wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni na konfe­rencję „ 1993 – 2013 20 lat wolon­ta­riatu V Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Bydgoszczy”.
Podczas imprezy obejrzeli prezen­tacje na temat działal­ności Szkol­nego Koła Wolon­ta­riatu V LO w Bydgoszczy. Mieli również możli­wość przed­sta­wienia prezen­tacji na temat idei wolon­ta­riatu europej­skiego. Spotkanie zaowo­co­wało pozna­niem Mei z Fundacji „Wiatrak” z Fordonu.

MOGILNO
Wolon­ta­riusze Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościli w Zespole Szkół w Mogilnie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolon­ta­riuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie czterech wolon­ta­riuszy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­szenie kompe­tencji języko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Szkol­nemu Dniu Wolon­ta­riatu towarzy­szyła idea dzielenia się wiedzą. Opiekunem wolon­ta­riuszy była Kinga Gąska nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW Filii w Mogilnie.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, litera­turze, słynnych budow­lach i posta­ciach. Uczniowie przygo­to­wali dla gości specjalny program artystyczny, w którym przed­sta­wili swoje umiejęt­ności językowe, taneczne, a także dotych­cza­sowe osiągnięcia szkoły.

Relacje prasowe

SPOTKANIERAMACH DZIECIĘCEJ AKADEMII CZYTANIA BAJEK
Tradycje i zwyczaje świąteczne w różnych krajach Europy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia, a same zajęcia wypadały w Mikołajki. Aby uświetnić spotkanie zapro­si­liśmy przeby­wa­ją­cych w Biblio­tece wolon­ta­riuszy, którzy opowie­dzieli o trady­cjach świątecz­nych w swoich krajach. Dzieci dowie­działy się, jak zwyczaje bożona­ro­dze­niowe i noworoczne obcho­dzone są na Ukrainie, w Hiszpanii oraz Bośni i Herce­go­winie. Wolon­ta­riusze przygo­to­wali własne prezen­tacje zdjęć najbar­dziej charak­te­ry­stycz­nych elementów świątecz­nych w ich krajach : zdobienie domów, potrawy, obrzędy religijne, witanie Nowego Roku, tradycje związane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłu­chania najbar­dziej znanych kolęd w poszcze­gól­nych krajach.
Na zakoń­czenie dzieci otrzy­mały drobne upominki przeka­zane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.

BYDGOSZCZZS BUDOW­LA­NYCH
Wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do współ­pracy przez Zespół Szkół Budow­la­nych. Udało się zorga­ni­zować pięć lekcji dydak­tycz­nych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valentyn zapre­zen­to­wali najważ­niejsze infor­macje na temat swoich krajów.
Klasa I E wraz z wycho­waw­czynią Joanną Piątkowską z Zespołu Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy we współ­pracy ze szkolnym wolon­ta­riatem zorga­ni­zo­wała spotkanie z wolon­ta­riu­szami. Na spotkaniu Mirjana, Nia, Matrtia i Valentyn obejrzeli prezen­tację na temat naszego kraju, insce­ni­zację legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpiewali polskie przeboje i „łamali sobie języki” powta­rzając wyrażenia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szcze­brze­szynie…”. Wyjąt­kowa atmos­fera spotkania sprawiła, że trudno było się pożegnać.

DZIEŃ ANIMA­TORA KULTURY
26 listo­pada 2013 roku Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka uczest­ni­czyła w organi­zo­wanym przez Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego Dniu Anima­tora Kultury. W Auli Atrium Dyrektor Biblio­teki, Ewa Pronobis-Sosnowska prezen­to­wała dotych­cza­sowe osiągnięcia placówki, działania eduka­cyjne, bogatą ofertę zasobów biblio­tecz­nych. Nawią­zując do tematyki animacji kultury przygo­to­wano specjalnie na tę okazję wystawę książek i najnowsze zesta­wienia biblio­gra­ficzne, opraco­wane przez pracow­ników Wydziału Infor­ma­cyjno – Biblio­gra­ficz­nego. W spotkaniu uczest­ni­czyli również wolon­ta­riusze z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy goszczący w insty­tucji w ramach programu „Być jak biblio­te­karz”.