Wolon­ta­riat

WOLON­TA­RIU­SZEEUROPYBIBLIO­TECE

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy reali­zo­wała projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w ramach programu Erasmus+. Były to „Travel to Europe“, „Together in Europe“ oraz „To Be Like Libra­rian”. Do współ­pracy z wolon­ta­riu­szami z Hiszpa­nii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy zapro­si­li­śmy nauczy­cieli i uczniów, którzy skorzy­stali z możli­wo­ści spotka­nia się z młodymi obcokra­jow­cami i pozna­nia dziedzic­twa kultu­ro­wego państw, z których oni pocho­dzili.
Przygo­to­wali oni infor­ma­cje o wolon­ta­ria­cie europej­skim, kultu­rze, zwycza­jach oraz wybit­nych pisarzach i dziełach literac­kich swoich ojczyzn. Oferta skiero­wana była do szkół, w szcze­gól­no­ści do szkol­nych klubów europej­skich, klubów wolon­ta­riu­szy oraz nauczy­cieli języków obcych.

wolon­ta­riat 2013/2014 – prezen­ta­cja

wolon­ta­riat 2014/2015

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

15 grudnia 2014 r. wolon­ta­riu­sze gościli w Zespole Szkół w Mogil­nie. Ucznio­wie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenc­kie oraz programy dla wolon­ta­riu­szy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogil­nie oraz Zespołu Szkół w Mogil­nie 5 wolon­ta­riu­szy z Włoch, Francji oraz z Hiszpa­nii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­sze­nie kompe­ten­cji języko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Spotka­niom tym towarzy­szyła idea dziele­nia się wiedzą. Wizyta Z wolon­ta­riu­szami w szkole byli: dyrek­tor PBW Ewa Prono­bis-Sosnow­ska, kordy­na­tor projektu Bogumił Prono­bis oraz nauczy­ciele-biblio­te­ka­rze Agnieszka Handzel i Ewelina Stawicka.
Wolon­ta­riu­sze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, litera­tu­rze, słynnych budow­lach i posta­ciach. Zajęcia kordy­no­wali nauczy­ciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Magda­lena Wietrzy­kow­ska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
Wolon­ta­riu­sze odwie­dzili również Biblio­tekę Pedago­giczną w Mogil­nie. Mogli przeko­nać się, jak wygląda praca w biblio­tece filial­nej. Relacja na portalu www​.mogilno​.in

 

 

12 grudnia 2014 roku wolon­ta­riu­sze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Młodzieży bydgo­skiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzy­sta­jąc z materia­łów audio­wi­zu­al­nych popro­wa­dzili zajęcia na temat życia i działal­no­ści Jana Karskiego oraz przygo­to­wali dla uczniów klasy VIa Szkoły Podsta­wo­wej nr 28 grę eduka­cyjną.

 

Wolon­ta­riu­sze praco­wali m.in. na rzecz podopiecz­nych Świetlicy Terapeu­tycz­nej „Przystań“. W kolejne czwartki prowa­dzili zajęcia eduka­cyjne i rekre­acyjne dla dorosłych i młodzieży korzy­sta­ją­cych z tej placówki, działa­ją­cej na bydgo­skim osiedlu Kapuści­ska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna.

 

MOGILNO
22 stycz­nia br. w Zespole Szkół w Mogil­nie ponow­nie gościło czterech wolon­ta­riu­szy z Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Warsz­taty miały na celu podnie­sie­nie kompe­ten­cji języko­wych uczniów, dziele­nie się dziedzic­twem kultu­ro­wym oraz wykorzy­sta­nie nabytej wiedzy w praktyce.
Na zapro­sze­nie dyrek­tora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grzechow­skiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Herce­go­wina), Estefa­nia Deniz Feuntes (Hiszpa­nia), Valen­tyn Pugachov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczy­cie­lami biblio­te­ka­rzami z PBW Agnieszką Krawczyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jednost­kach lekcyj­nych, nad których przebie­giem czuwali nauczy­ciele języka angiel­skiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Magda­lena Wietrzy­kow­ska i Marcin Hurysz. Zajęcia odbywały się symul­ta­nicz­nie. Młodzież ćwiczyła porozu­mie­wa­nie się w języku angiel­skim pod kątem egzaminu matural­nego, a także życia codzien­nego.
Rozmowy sprzy­jały wzajem­nemu dziele­niu się wiedzą o histo­rii i kultu­rze Hiszpa­nii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Polski. Poza konwer­sa­cjami w języku angiel­skim ucznio­wie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzi­mych językach gości, a także spraw­dzić, na ile zazna­jo­mili się oni z zawiło­ściami języka polskiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachę­cić do podej­mo­wa­nia trudu rozmowy w obcym języku, a także propa­go­wać jego dalszą naukę.
Wolon­ta­riu­sze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Goście prezen­to­wali swoje kraje, a ucznio­wie przygo­to­wali dla nich specjalny program artystyczny. Powodze­nie tamtej wizyty wpłynęło na chęć zorga­ni­zo­wa­nia jeszcze jednego spotka­nia, tym razem o charak­te­rze warsz­ta­to­wym. Relacja na stronie Staro­stwa Mogileń­skiego

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
15 stycz­nia 2014 roku wolon­ta­riu­sze zostali zapro­szeni do Zespołu szkół w Sicienku. Ucznio­wie Gimna­zjum im. Mikołaja Koper­nika wysłu­chali prezen­ta­cji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valen­tyna. Mieli również okazję spraw­dzić swój angiel­ski w praktyce, zadając obcokra­jow­com pytania. Spotka­nie przebie­gało w bardzo przyja­znym i sympa­tycz­nym nastroju. Mimo zimowej aury panowała ciepła i słoneczna atmos­fera. Panie Dyrek­tor – Beata Szczę­śniak i Danuta Milew­ska – Cichy oraz nauczy­cielka języka angiel­skiego podbiły serca wolon­ta­riu­szy swoim zaanga­żo­wa­niem i troską o dobre wycho­wa­nie i wysoki poziom eduka­cji dzieci i młodzieży uczęsz­cza­ją­cej do Zespołu Szkół Sicienko.

 

KONFE­REN­CJA – 20 LAT WOLON­TA­RIATU W V LOBYDGOSZ­CZY
13 grudnia 2013 nasi wolon­ta­riu­sze zostali zapro­szeni na konfe­ren­cję „ 1993–2013 20 lat wolon­ta­riatu V Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Bydgosz­czy”.
Podczas imprezy obejrzeli prezen­ta­cje na temat działal­no­ści Szkol­nego Koła Wolon­ta­riatu V LO w Bydgosz­czy. Mieli również możli­wość przed­sta­wie­nia prezen­ta­cji na temat idei wolon­ta­riatu europej­skiego. Spotka­nie zaowo­co­wało pozna­niem Mei z Funda­cji „Wiatrak” z Fordonu.

 

MOGILNO
Wolon­ta­riu­sze Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy gościli w Zespole Szkół w Mogil­nie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Ucznio­wie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenc­kie oraz programy dla wolon­ta­riu­szy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogil­nie oraz Zespołu Szkół w Mogil­nie czterech wolon­ta­riu­szy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Hiszpa­nii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­sze­nie kompe­ten­cji języko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Szkol­nemu Dniu Wolon­ta­riatu towarzy­szyła idea dziele­nia się wiedzą. Opieku­nem wolon­ta­riu­szy była Kinga Gąska nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW Filii w Mogil­nie.
Wolon­ta­riu­sze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, litera­tu­rze, słynnych budow­lach i posta­ciach. Ucznio­wie przygo­to­wali dla gości specjalny program artystyczny, w którym przed­sta­wili swoje umiejęt­no­ści językowe, taneczne, a także dotych­cza­sowe osiągnię­cia szkoły.

Relacje prasowe

 

SPOTKA­NIERAMACH DZIECIĘ­CEJ AKADE­MII CZYTA­NIA BAJEK
Trady­cje i zwyczaje świąteczne w różnych krajach Europy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Narodze­nia, a same zajęcia wypadały w Mikołajki. Aby uświet­nić spotka­nie zapro­si­li­śmy przeby­wa­ją­cych w Biblio­tece wolon­ta­riu­szy, którzy opowie­dzieli o trady­cjach świątecz­nych w swoich krajach. Dzieci dowie­działy się, jak zwyczaje bożona­ro­dze­niowe i noworoczne obcho­dzone są na Ukrainie, w Hiszpa­nii oraz Bośni i Herce­go­wi­nie. Wolon­ta­riu­sze przygo­to­wali własne prezen­ta­cje zdjęć najbar­dziej charak­te­ry­stycz­nych elemen­tów świątecz­nych w ich krajach : zdobie­nie domów, potrawy, obrzędy religijne, witanie Nowego Roku, trady­cje związane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłu­cha­nia najbar­dziej znanych kolęd w poszcze­gól­nych krajach.
Na zakoń­cze­nie dzieci otrzy­mały drobne upominki przeka­zane przez Funda­cję Cała Polska Czyta Dzieciom.

 

BYDGOSZCZZS BUDOW­LA­NYCH
Wolon­ta­riu­sze zostali zapro­szeni do współ­pracy przez Zespół Szkół Budow­la­nych. Udało się zorga­ni­zo­wać pięć lekcji dydak­tycz­nych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valen­tyn zapre­zen­to­wali najważ­niej­sze infor­ma­cje na temat swoich krajów.
Klasa I E wraz z wycho­waw­czy­nią Joanną Piątkow­ską z Zespołu Szkół Budow­la­nych w Bydgosz­czy we współ­pracy ze szkol­nym wolon­ta­ria­tem zorga­ni­zo­wała spotka­nie z wolon­ta­riu­szami. Na spotka­niu Mirjana, Nia, Matrtia i Valen­tyn obejrzeli prezen­ta­cję na temat naszego kraju, insce­ni­za­cję legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpiewali polskie przeboje i „łamali sobie języki” powta­rza­jąc wyraże­nia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzci­nie w Szcze­brze­szy­nie…”. Wyjąt­kowa atmos­fera spotka­nia sprawiła, że trudno było się pożegnać.

 

DZIEŃ ANIMA­TORA KULTURY
26 listo­pada 2013 roku Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka uczest­ni­czyła w organi­zo­wa­nym przez Uniwer­sy­tet Kazimie­rza Wielkiego Dniu Anima­tora Kultury. W Auli Atrium Dyrek­tor Biblio­teki, Ewa Prono­bis-Sosnow­ska prezen­to­wała dotych­cza­sowe osiągnię­cia placówki, działa­nia eduka­cyjne, bogatą ofertę zasobów biblio­tecz­nych. Nawią­zu­jąc do tematyki anima­cji kultury przygo­to­wano specjal­nie na tę okazję wystawę książek i najnow­sze zesta­wie­nia biblio­gra­ficzne, opraco­wane przez pracow­ni­ków Wydziału Infor­ma­cyjno – Biblio­gra­ficz­nego. W spotka­niu uczest­ni­czyli również wolon­ta­riu­sze z Włoch, Hiszpa­nii, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy goszczący w insty­tu­cji w ramach programu „Być jak biblio­te­karz”.

Print Friendly, PDF & Email