Doradztwo zawo­dowe

Doradztwo zawo­dowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradztwa zawodowego.
Skie­ro­wane są do uczniów klas 7 – 8 szkoły podsta­wowej i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szko­łach zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyjnych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

  1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności nazy­wania i okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.
  2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawodowych.
  3. ABC poszu­ki­wania pracy”. Celem zajęć jest wska­zanie uczniom możli­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom prawi­dłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przy­czyn, dla których praco­dawcy prze­pro­wa­dzają rozmowy kwalifikacyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16