Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradztwa zawodo­wego.
Skiero­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szkołach zainte­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

  1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umiejęt­ności dostrze­gania i nazywania swoich atutów, kształ­to­wanie umiejęt­ności nazywania i określania swoich zalet oraz dokonanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.
  2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapoznanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawodo­wych.
  3. ABC poszu­ki­wania pracy”. Celem zajęć jest wskazanie uczniom możli­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom prawi­dłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przyczyn, dla których praco­dawcy przepro­wa­dzają rozmowy kwali­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16