Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć edu­ka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w mak­sy­malnie 15-oso­bowej grupie.
 • Bez­pie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz do uczniów szkół śred­nich. To kon­ty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kam­panii „Biblio­teka – miejsce bez­piecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bez­piecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uza­leż­nienie od gier kom­pu­te­ro­wych.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min) z moż­li­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Foto­gra­ficzne opo­wieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3, zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utwo­rzenia i udo­stęp­nienia filmu ze zdjęć w pro­gramie Animoto.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w mak­sy­malnie 15-oso­bowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół pod­sta­wo­wych, III klas gim­na­zjów oraz uczniów szkół śred­nich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych spo­sobów zakupów w Inter­necie, moż­li­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bez­płatne.

Kontakt: Beata Cie­ślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16