Techno­logie infor­ma­cyjne

Techno­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest pokazanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samodziel­nego przeszu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz do uczniów szkół średnich. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogólno­pol­skiej kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia.
 • Fotogra­ficzne opowieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest umiejęt­ność stworzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3, zapisania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utworzenia i udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz uczniów szkół średnich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskazanie czynników wpływa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zakupach online.
  Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16