Tech­no­logie informacyjne

Tech­no­logie informacyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Internecie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz do uczniów szkół śred­nich. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier komputerowych.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min) z możli­wo­ścią jej przedłużenia.
 • Foto­gra­ficzne opowieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3, zapi­sania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utwo­rzenia i udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz uczniów szkół średnich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16