Prak­tyki zawodowe

Prak­tyki zawodowe

Rozpo­rzą­dzenie Mini­stra Edukacji Naro­dowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka peda­go­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słuchaczy zakładów kształ­cenia nauczycieli.“
Na tej podstawie Biblio­teka może orga­ni­zować prak­tyki zawo­dowe dla studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Prak­tyki te reali­zo­wane są na podstawie pisem­nego poro­zu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczycieli.

Kontakt :
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
M. Skło­dow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84