Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych mówi, iż „publiczna biblioteka pedagogiczna służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.“
Na tej podstawie Biblioteka może organizować praktyki zawodowe dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela-bibliotekarza. Praktyki te realizowane są na podstawie pisemnego porozumienia Dyrektora Biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

Kontakt :
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
M. Skłodowskiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84