Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Samo­rząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny świa­towej;
 • Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot;
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, byd­go­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa;
 • Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna;
 • Nie­wol­nicy w raju – historia sybi­raków;
 • Znam barwy i symbole naro­dowe;
 • Sekrety Byd­goszczy;
 • Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
 • Regio­na­li­styka euro­pejska – zajęcia dla stu­dentów;
 • Muze­al­nictwo – zajęcia dla stu­dentów.

Godziny otwarcia:
ponie­działek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 17.00

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
strona inter­ne­towa
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl