Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młod­szych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zaję­ciach eduka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czytanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze dzia­łania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Wirtu­alna tablica Akademii

Celem zajęć jest:

  • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
  • inte­gracja dzieci,
  • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
  • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
  • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

  • prezen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
  • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyra­żenia swoich emocji,
  • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy tema­tycznie zwią­zanej z prezen­to­wanym tekstem,
  • krótki film eduka­cyjny zwią­zany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl