Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zajęciach eduka­cyj­nych, obejmu­ją­cych m.in. czytanie tekstów literac­kich, rysowanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Celem zajęć jest:

  • popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
  • integracja dzieci,
  • budzenie potrzeb estetycz­nych i poznaw­czych dzieci,
  • kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci,
  • dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania przewi­duje:

  • prezen­tację tekstu literac­kiego (głośne czytanie lub opowia­danie),
  • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji,
  • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezen­to­wanym tekstem,
  • krótki film eduka­cyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl