Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych do udziału w bez­płat­nych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czy­tanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze dzia­łania wspiera Fun­dacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Celem zajęć jest:

  • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród naj­młod­szych dzieci,
  • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czy­tania książek,
  • inte­gracja dzieci,
  • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
  • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
  • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spo­tkania prze­wi­duje:

  • pre­zen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czy­tanie lub opo­wia­danie),
  • rozmowę kie­ro­waną spraw­dza­jącą stopień zro­zu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im moż­li­wość wyra­żenia swoich emocji,
  • zajęcia pla­styczne – wyko­nanie ilu­stracji lub innej pracy tema­tycznie zwią­zanej z pre­zen­to­wanym tekstem,
  • krótki film edu­ka­cyjny zwią­zany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl