Lektu­rowa kryptogra

Lektu­rowa kryptogra

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów klas IV – VI mające na celu spraw­dzenie i utrwa­lenie wiado­mości z zakresu lektur obowiąz­ko­wych dla klas IV‑V. Uczniowie odpo­wia­dają na 14 pytań w formie m.in. zagadek, testów, krzy­żówek itp. (także z elemen­tami kryp­to­logii). Uczest­nicy współ­pra­cując ze sobą mogą wykazać się znajo­mo­ścią lektur i odkryć główne hasło.
Czas trwania zajęć: 45 minut.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska, Magda­lena Jaskulska-Hamadi
tel. 52 341 30 74 wew. 17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl