Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem

Zapra­szamy na prezen­tację z prelekcją, zwią­zaną z setną rocz­nicą powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Jest ona prze­zna­czona dla uczniów klas 4 – 8 i szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Jej celem jest zapo­znanie słuchaczy z 148 latami historii miasta; z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepodległość.

Czas trwania zajęć prze­wi­dziany jest na 90 min.
Kontakt: Tomasz Szulc, tel. 52 341 30 74 wew. 17 lub wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl