Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblio­teka Pedago­giczna Kurato­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kuratora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księgo­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwrócony do wydaw­nictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kurato­rium księgo­zbiór przeka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wznowiła swoją działal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miejskiej im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybuchem II wojny światowej księgo­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księgo­zbioru. Biblio­teka wznowiła działal­ność wiosną 1945 r. w
nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miejskiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organi­za­cyjną w ramach Kurato­rium. Powołano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ników.

W 1968 r. Biblio­teka została przenie­siona do Bydgoszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez minister­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac organi­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księgo­zbiór obejmował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.

Nowy etap to otwarcie działal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znajdował się Dom Studenta WSP. Przenie­siony tam księgo­zbiór liczył 75 tys. woluminów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w większym wymiarze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Organi­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu przenie­siono księgo­zbiór liczący wówczas 103550 woluminów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpłynęły na zadowo­lenie zarówno czytel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. dokonano zmian w regula­minie Biblio­teki. Z księgo­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków pedago­gicz­nych, ale również wszyscy zainte­re­so­wani nim miesz­kańcy województwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skłodow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.