Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kura­tora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w
nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miejskiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jednostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracowników.

W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Bydgoszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez mini­ster­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac orga­ni­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświatowych.

Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Studenta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czytel­ników jak i bibliotekarzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiejszego.