Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Janowiak

Czynne:
ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funkcjo­nuje od 15 września 1985 roku, a w struk­turze Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku.

DZIAŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opraco­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– organi­zo­wanie wystaw stałych i czaso­wych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popular­no­nau­ko­wych i opracowań metodycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wynika­ją­cych z programów nauczania, przybli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muzealia: wyposa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli dokumen­tu­jącą ich zawodową i pozaza­wo­dową działal­ność, materiały ukazu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawodo­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, litera­turę z zakresu pedago­giki, psycho­logii, dydak­tyki i metodyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tematyce oświa­towej, fotografie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty (najcie­kawsze wydarzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty (działal­ność związków zawodo­wych, głównie ZNP oraz NSZZ „Solidar­ność”);
– Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog;

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZEAL­NYCH