Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Joanna Grabowska-Janowiak
joanna.​grabowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czynne:

ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeum​.pbw​.bydgoszcz​.pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku. 

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i czasowych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań metodycznych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z programów nauczania, przy­bli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgoskiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały ukazu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświatowych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psycho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, fotografie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwudzie­sto­lecia międzywojennego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty (najcie­kawsze wyda­rzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty (dzia­łal­ność związków zawo­do­wych, głównie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”);
– Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog;

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZE­AL­NYCH