Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i telefo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opraco­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamówienie Kurato­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświa­towo-wycho­waw­czych i organi­zacji,
– reali­zuje zadania wynika­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opraco­wuje bazę biblio­gra­ficzną artykułów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych,
– wspomaga placówki oświa­towe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księgo­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (encyklo­pedie ogólne i specjalne, leksy­kony, słowniki językowe ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe),
– katalogi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i praktyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dziedzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– materiały związane z awansem zawodowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia dotyczące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Europej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i przetwa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użytkownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (encyklo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użytkow­ników Biblio­teki.