Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Ewa Bedełek
ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświa­towo-wycho­waw­czych i orga­ni­zacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– wspo­maga placówki oświa­towe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i specjalne, leksy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i specjalne, słow­niki rzeczowe),
– kata­logi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użyt­kow­ników Biblio­teki.