Wspo­ma­ganie szkół i pla­cówek oświa­to­wych

Zgodnie z treścią Roz­po­rzą­dzenia Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­szerza zakres reali­zo­wa­nych działań o nowe zadania, zawarte w w/w roz­po­rzą­dzeniu:

  • orga­ni­zo­wanie i pro­wa­dzenie wspo­ma­gania szkół i pla­cówek w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych, w tym w wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjnej,
  • orga­ni­zo­wanie i pro­wa­dzenie wspo­ma­gania bibliotek szkol­nych, w tym w zakresie orga­ni­zacji i zarzą­dzania tymi biblio­te­kami,
  • orga­ni­zo­wanie i pro­wa­dzenie sieci współ­pracy oraz samo­kształ­cenia dla nauczy­cieli.

Zadania są reali­zo­wane w poro­zu­mieniu z Radą Peda­go­giczną w ramach kom­pe­tencji Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej wyni­ka­ją­cych z w/w roz­po­rzą­dzenia. Dzia­łania mają na celu kom­plek­sowe wsparcie szkół i pla­cówek oświa­to­wych w roz­wią­zy­waniu ich pro­blemów.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka ser­decznie zaprasza szkoły i pla­cówki do wspól­nego zapla­no­wania form wspo­ma­gania i ich reali­zacji.
W ramach kom­plek­so­wego wspo­ma­gania szkół i pla­cówek oświa­to­wych Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy pro­po­nuje różne formy wsparcia:

  • Gro­ma­dzenie lite­ra­tury zgodnie z potrze­bami pla­cówki
  • Dosko­na­lenie nauczy­cieli
  • Opra­co­wy­wanie infor­macji na okre­ślony przez pla­cówkę temat
  • Współ­praca ze śro­do­wi­skiem (orga­ni­zo­wanie wystaw, spotkań, kon­kursów)
  • Zajęcia edu­ka­cyjne dla dzieci i mło­dzieży na różnych pozio­mach nauczania
  • Opra­co­wy­wanie infor­macji o zaso­bach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej (zesta­wienia biblio­gra­ficzne)
  • Miejski Program Wspie­rania Ucznia Zdol­nego

Zapra­szamy także nauczy­cieli do sko­rzy­stania z oferty szko­le­niowej i warsz­ta­towej w ramach kom­plek­so­wego wspo­ma­gania szkół i pla­cówek oświa­to­wych.

Szcze­gó­łową ofertę w ramach form wspo­ma­gania przed­sta­wiono w pre­zen­tacji.

Każda pro­po­zycja stanowi jedynie przy­kład i zostanie zmo­dy­fi­ko­wana oraz dosto­so­wana do potrzeb kon­kretnej szkoły lub pla­cówki.
Zapra­szamy do współ­pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w ramach przed­mio­towej sieci współ­pracy oraz nauczy­cieli innych przed­miotów.

Tel. kon­tak­towy 52 341 19 84 wew. 16