Wspoma­ga­nie szkół i placó­wek oświa­to­wych

Zgodnie z treścią Rozpo­rzą­dze­nia Ministra Eduka­cji Narodo­wej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad działa­nia publicz­nych biblio­tek pedago­gicz­nych, Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy rozsze­rza zakres reali­zo­wa­nych działań o nowe zadania, zawarte w w/w rozpo­rzą­dze­niu:

  • organi­zo­wa­nie i prowa­dze­nie wspoma­ga­nia szkół i placó­wek w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opiekuń­czych, w tym w wykorzy­sty­wa­niu techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nej,
  • organi­zo­wa­nie i prowa­dze­nie wspoma­ga­nia biblio­tek szkol­nych, w tym w zakre­sie organi­za­cji i zarzą­dza­nia tymi biblio­te­kami,
  • organi­zo­wa­nie i prowa­dze­nie sieci współ­pracy oraz samokształ­ce­nia dla nauczy­cieli.

Zadania są reali­zo­wane w porozu­mie­niu z Radą Pedago­giczną w ramach kompe­ten­cji Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej wynika­ją­cych z w/w rozpo­rzą­dze­nia. Działa­nia mają na celu komplek­sowe wspar­cie szkół i placó­wek oświa­to­wych w rozwią­zy­wa­niu ich proble­mów.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka serdecz­nie zapra­sza szkoły i placówki do wspól­nego zapla­no­wa­nia form wspoma­ga­nia i ich reali­za­cji.
W ramach komplek­so­wego wspoma­ga­nia szkół i placó­wek oświa­to­wych Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy propo­nuje różne formy wspar­cia:

  • Groma­dze­nie litera­tury zgodnie z potrze­bami placówki
  • Dosko­na­le­nie nauczy­cieli
  • Opraco­wy­wa­nie infor­ma­cji na określony przez placówkę temat
  • Współ­praca ze środo­wi­skiem (organi­zo­wa­nie wystaw, spotkań, konkur­sów)
  • Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci i młodzieży na różnych pozio­mach naucza­nia
  • Opraco­wy­wa­nie infor­ma­cji o zasobach Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej (zesta­wie­nia biblio­gra­ficzne)
  • Miejski Program Wspie­ra­nia Ucznia Zdolnego

Zapra­szamy także nauczy­cieli do skorzy­sta­nia z oferty szkole­nio­wej i warsz­ta­to­wej w ramach komplek­so­wego wspoma­ga­nia szkół i placó­wek oświa­to­wych.

Szcze­gó­łową ofertę w ramach form wspoma­ga­nia przed­sta­wiono w prezen­ta­cji.

Każda propo­zy­cja stanowi jedynie przykład i zosta­nie zmody­fi­ko­wana oraz dosto­so­wana do potrzeb konkret­nej szkoły lub placówki.
Zapra­szamy do współ­pracy nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w ramach przed­mio­to­wej sieci współ­pracy oraz nauczy­cieli innych przed­mio­tów.

Tel. kontak­towy 52 341 19 84 wew. 16

Print Friendly, PDF & Email