Anorek­sja i bulimia

Anorek­sja i bulimia

Anorek­sja i bulimia są to zaburze­nia odżywia­nia, które mają poważne konse­kwen­cje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­cze­nie organi­zmu, a nawet mogą stano­wić zagro­że­nie dla życia osoby chorej. Czytel­ni­ków zainte­re­so­wa­nych tym proble­mem zachę­camy do zapozna­nia się z zesta­wie­niem biblio­gra­ficz­nym obejmu­ją­cym książki i artykuły z czaso­pism, opraco­wa­nym na podsta­wie bogatych zbiorów biblio­teki.