Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgo­rzata Zapędowska
malgorzata.zapedowska@pbw.bydgoszcz​.pl

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czytelnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audiowizualne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment tożsa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, grama­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księ­go­zbiór języ­kowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy językowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, leksy­kony i opracowania),
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i programy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczycieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Pedagogiczne”),
– regio­nalia oraz gazety i czaso­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kultu­ralne, społeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czytel­nika. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, można z niego skorzy­stać po zosta­wieniu doku­mentu tożsamości.

WYPO­ŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypo­ży­czeń. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblioteczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPO­ŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:
– Studenci zapi­sy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legi­ty­macji studenc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na podstawie dowodu osobistego.
– Czytel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jednorazowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możli­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytelnika.
– Czytelnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypo­ży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:
– książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audiobookach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wychowawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów edukacyjnych.