Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapędowska

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjo­nują: Czytelnia Główna, Wypoży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsa­mości. Księgo­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawodo­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków pedago­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znajduje się również bogaty księgo­zbiór językowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, uwzględ­nia­jący metodykę nauczania, grama­tykę, fonetykę, wymowę, beletry­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspoma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obejmują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księgo­zbiór językowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hiszpań­skiego, francu­skiego, Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy językowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (encyklo­pedie, słowniki, leksy­kony i opraco­wania),
– wydaw­nictwa metodyczne (np. przewod­niki metodyczne i programy nauczania),
– litera­turę z zakresu pedago­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozosta­łych dziedzin wiedzy,
– materiały dotyczące awansu zawodo­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Pedago­giczne”, „Roczniki Pedago­giczne”),
– regio­nalia oraz gazety i czaso­pisma: pedago­giczne, metodyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, techniczne, literackie, kultu­ralne, społeczno-polityczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobowią­zany jest do elektro­nicznej rejestracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory językowe, które można wypoży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czytel­nika. Na terenie Biblio­teki znajduje się samoob­słu­gowe ksero, można z niego skorzy­stać po zosta­wieniu dokumentu tożsa­mości.

WYPOŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Zadaniem Wypoży­czalni jest organi­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypoży­czeń. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobowią­zany jest do założenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożo­nego zamówienia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPOŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza wojewódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:
– Studenci zapisy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legity­macji studenc­kiej, a pozostałe osoby zapisy­wane są na podstawie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypoży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypoży­czania książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możli­wość przedłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytel­nika.
– Czytelnik, który przetrzy­muje książki płaci karę w wysokości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przypadku zagubienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobowią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której dokonuje komisja.
– W przypad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przysłu­guje prawo żądania zwrotu wypoży­czo­nych książek przed upływem ustalo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypoży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:
– książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adaptacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów eduka­cyj­nych.