Misja

Misja

Misją Biblioteki jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, niezbędnej do osiągnięcia sukcesu doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i innych osób korzystających z Biblioteki. Biblioteka poprzez swoje zasoby i ukierunkowaną działalność uczestniczy w systemie wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, służy wspieraniu tych placówek w wykonywaniu ich zadań. Wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji.