Struk­tura orga­ni­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH
MUZEUM OŚWIATY
WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY