Struk­tura organizacyjna

Struk­tura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MUZEUM OŚWIATY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY