Cyfrowa wypo­ży­czalnia

Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA

Biblio­teka przy­stą­piła do projektu reali­zo­wa­nego przez Biblio­tekę Narodową umoż­li­wia­ją­cego dostęp do blisko 2.000.000 publi­kacji cyfrowych za pośred­nic­twem terminalu znaj­du­ją­cego się na terenie biblio­teki.
ACADEMICA umożliwia wyszu­ki­wanie pełno­tek­stowe, oferuje system rezer­wacji na wybrane terminy oraz pozwala na zapis cytatów nieprze­kra­cza­ją­cych 3600 znaków.

W celu uzyskania dostępu do cyfrowych wersji publi­kacji chro­nio­nych prawem autorskim należy zare­je­strować się w Wydziale Infor­macji. Korzy­stanie z cyfrowej wypo­ży­czalni jest bezpłatne.

ACADEMICA to nowa jakość wypo­ży­czeń, ogromna baza publi­kacji i legalne źródło wiedzy. Zapra­szamy do korzy­stania!

Regulamin dla użyt­kow­nika

Pomoc dla czytel­nika