Cyfrowa wypo­ży­czalnia

Cyfrowa wypo­ży­czalnia mię­dzy­bi­blio­teczna książek i cza­so­pism nauko­wych ACA­DE­MICA

Biblio­teka przy­stą­piła do pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Biblio­tekę Naro­dową umoż­li­wia­ją­cego dostęp do blisko 2.000.000 publi­kacji cyfro­wych za pośred­nic­twem ter­mi­nalu znaj­du­ją­cego się na terenie biblio­teki.
ACA­DE­MICA umoż­liwia wyszu­ki­wanie peł­no­tek­stowe, oferuje system rezer­wacji na wybrane terminy oraz pozwala na zapis cytatów nie­prze­kra­cza­ją­cych 3600 znaków.

W celu uzy­skania dostępu do cyfro­wych wersji publi­kacji chro­nio­nych prawem autor­skim należy zare­je­strować się w Wydziale Infor­macji. Korzy­stanie z cyfrowej wypo­ży­czalni jest bez­płatne.

ACA­DE­MICA to nowa jakość wypo­ży­czeń, ogromna baza publi­kacji i legalne źródło wiedzy. Zapra­szamy do korzy­stania!

Regu­lamin dla użyt­kow­nika

Pomoc dla czy­tel­nika