Cyfrowa wypoży­czalnia

Cyfrowa wypoży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA

Biblio­teka przystą­piła do projektu reali­zo­wa­nego przez Biblio­tekę Narodową umożli­wia­ją­cego dostęp do blisko 2.000.000 publi­kacji cyfrowych za pośred­nic­twem terminalu znajdu­ją­cego się na terenie biblio­teki.
ACADEMICA umożliwia wyszu­ki­wanie pełno­tek­stowe, oferuje system rezer­wacji na wybrane terminy oraz pozwala na zapis cytatów nieprze­kra­cza­ją­cych 3600 znaków.

W celu uzyskania dostępu do cyfrowych wersji publi­kacji chronio­nych prawem autorskim należy zareje­strować się w Wydziale Infor­macji. Korzy­stanie z cyfrowej wypoży­czalni jest bezpłatne.

ACADEMICA to nowa jakość wypoży­czeń, ogromna baza publi­kacji i legalne źródło wiedzy. Zapra­szamy do korzy­stania!

Regulamin dla użytkow­nika

Pomoc dla czytel­nika