Cyfrowa wypoży­czal­nia

Cyfrowa wypoży­czal­nia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Biblio­teka przystą­piła do projektu reali­zo­wa­nego przez Biblio­tekę Narodową umożli­wia­ją­cego dostęp do blisko 2.000.000 publi­ka­cji cyfro­wych za pośred­nic­twem termi­nalu znajdu­ją­cego się na terenie biblio­teki.
ACADE­MICA umożli­wia wyszu­ki­wa­nie pełno­tek­stowe, oferuje system rezer­wa­cji na wybrane terminy oraz pozwala na zapis cytatów nieprze­kra­cza­ją­cych 3600 znaków.

W celu uzyska­nia dostępu do cyfro­wych wersji publi­ka­cji chronio­nych prawem autor­skim należy zareje­stro­wać się w Wydziale Infor­ma­cji. Korzy­sta­nie z cyfro­wej wypoży­czalni jest bezpłatne.

ACADE­MICA to nowa jakość wypoży­czeń, ogromna baza publi­ka­cji i legalne źródło wiedzy. Zapra­szamy do korzy­sta­nia!

Regula­min dla użytkow­nika

Pomoc dla czytel­nika 

Print Friendly, PDF & Email