Medio­teka Języka Niemieckiego

Medio­teka Języka Nie­miec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy pro­wa­dzona jest pod patro­natem Goethe Institut. Oferta skie­ro­wana jest do nauczy­cieli języka nie­miec­kiego, stu­dentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka.
Biblio­teka jest jedną z siedmiu pla­cówek w Polsce i jedyną w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim, której patro­nuje Goethe Institut.

Zbiory Medio­teki:

  • Pod­ręcz­niki do nauki języka niemieckiego
  • Mate­riały audiowizualne
  • Pomoce do nauki gramatyki
  • Mate­riały metodyczne
  • Wybrane cza­so­pisma w języku niemieckim
  • Gry edu­ka­cyjne

Z zaso­bami Medio­teki można się zapo­znać na miejscu w Czy­telni Głównej Biblio­teki, jest także moż­li­wość ich wypożyczenia.

Medio­teka zaprasza:

od wtorku do piątku w godzi­nach: 9.00 – 19.00
w ponie­działek i sobotę w godzi­nach: 9.00 – 15.00

POLE­CAMY NOWOŚCI W MEDIOTECE:

Wie spät ist es? [Gra edu­ka­cyjna] [Flek­ke­fjord] : L.A. Larsen AS, [2017]. – 1 plansza (42 kar­to­niki z obraz­kami) ; wymiar planszy : 29 x 37 cm.
Plansza edu­ka­cyjna (puzzle) z ozna­cze­niami czasu dla osób początkujących.
Sygna­tury: p 44 IG, p 45 IG, p 46 IG, p 47 IG, p 48 IG


Quak & Co. : das tie­ri­sche Geräu­sche – Memo
. – Alten­burg : ASS Alten­burger, [2017]. – 1 pudełko (48 kart, instrukcja obsługi, karta akty­wu­jąca) ; wymiary pudełka : 20 x 20 cm.
Gra edu­ka­cyjna typu pamię­cio­wego: kar­to­niki ze zwie­rzę­tami. Do wyko­rzy­stania z czyt­ni­kiem dźwię­kowym. Wspa­niała pomoc dydak­tyczna dla nauczycieli.
Sygna­tury: p 49 IG, p 50 IG, p 51 IG

Ting : czytnik elek­tro­niczny dźwię­kowy z wbu­do­wanym gło­śni­kiem oraz stan­dar­dowym gniazdem słu­chaw­kowym. – 1 pudełko (czytnik, kabel micro USB, instrukcja obsługi) ; 16 x 21 cm.
Nie­zwykła pomoc w nauce języka nie­miec­kiego dla począt­ku­ją­cych. Do wyko­rzy­stania z grą edu­ka­cyjną Quak & Co : das tie­ri­sche Geräu­sche – memo.
Sygna­tury: p 52 IG, p 53 IG, p 54 IG

Zapra­szamy również do śle­dzenia nowości w Medio­tece na face­booku

Biblio­teka oferuje bez­płatne korzy­stanie ze zbiorów.

Zachę­camy do zapo­znania się z atrak­cyjną ofertą Goethe Institut i Medio­teki Języka Niemieckiego.

Print Friendly, PDF & Email