Medio­teka Języka Niemiec­kiego

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy prowa­dzona jest pod patro­na­tem Goethe Insti­tut. Oferta skiero­wana jest do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, studen­tów oraz wszyst­kich uczących się tego języka.
Biblio­teka jest jedną z siedmiu placó­wek w Polsce i jedyną w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim, której patro­nuje Goethe Insti­tut.

Zbiory Medio­teki:

  • Podręcz­niki do nauki języka niemiec­kiego
  • Materiały audio­wi­zu­alne
  • Pomoce do nauki grama­tyki
  • Materiały metodyczne
  • Wybrane czaso­pi­sma w języku niemiec­kim
  • Gry eduka­cyjne

Z zasobami Medio­teki można się zapoznać na miejscu w Czytelni Głównej Biblio­teki, jest także możli­wość ich wypoży­cze­nia.

Medio­teka zapra­sza:

od wtorku do piątku w godzi­nach: 9.00 – 19.00
w ponie­dzia­łek i sobotę w godzi­nach: 9.00 – 15.00

POLECAMY NOWOŚCI W MEDIO­TECE:

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instruk­cja z słowni­kiem) ; 18x18 cm.
p   100 IG
p   101 IG

Eduka­cyjne kółko ze słowni­kiem niemiecko-francu­skim

Französisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p   117 IG
p   118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka niemiec­kiego

In der Stadt – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p   60 IG
p   61 IG
p   62 IG

Kleidung und Körper – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p   57 IG
p   58 IG
p   59 IG

Leben­smit­tel – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p   63 IG
p   64 IG
p   65 IG
 

Zapra­szamy również do śledze­nia nowości w Medio­tece na facebo­oku

Biblio­teka oferuje bezpłatne korzy­sta­nie ze zbiorów.

Zachę­camy do zapozna­nia się z atrak­cyjną ofertą Goethe Insti­tut i Medio­teki Języka Niemiec­kiego.

Print Friendly, PDF & Email