Medio­teka Języka Nie­miec­kiego

Medio­teka Języka Nie­miec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy pro­wa­dzona jest pod patro­natem Goethe Institut. Oferta skie­ro­wana jest do nauczy­cieli języka nie­miec­kiego, stu­dentów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka.
Biblio­teka jest jedną z siedmiu pla­cówek w Polsce i jedyną w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim, której patro­nuje Goethe Institut.

Zbiory Medio­teki:

  • Pod­ręcz­niki do nauki języka nie­miec­kiego
  • Mate­riały audio­wi­zu­alne
  • Pomoce do nauki gra­ma­tyki
  • Mate­riały meto­dyczne
  • Wybrane cza­so­pisma w języku nie­mieckim
  • Gry edu­ka­cyjne

Z zaso­bami Medio­teki można się zapo­znać na miejscu w Czy­telni Głównej Biblio­teki, jest także moż­li­wość ich wypo­ży­czenia.

Medio­teka zaprasza:

od wtorku do piątku w godzi­nach: 9.00 – 19.00
w ponie­działek i sobotę w godzi­nach: 9.00 – 15.00

POLE­CAMY NOWOŚCI W MEDIO­TECE:

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instrukcja z słow­ni­kiem) ; 18x18 cm.
p 100 IG
p 101 IG

Edu­ka­cyjne kółko ze słow­ni­kiem nie­miecko-fran­cu­skim

Fran­zösisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p 117 IG
p 118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka nie­miec­kiego

In der Stadt – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p 60 IG
p 61 IG
p 62 IG

Kle­idung und Körper – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p 57 IG
p 58 IG
p 59 IG

Leben­smittel – 60 Foto­karten auf Deutsch, Englisch, Fran­zösisch und Ara­bisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p 63 IG
p 64 IG
p 65 IG
 

Zapra­szamy również do śle­dzenia nowości w Medio­tece na face­booku

Biblio­teka oferuje bez­płatne korzy­stanie ze zbiorów.

Zachę­camy do zapo­znania się z atrak­cyjną ofertą Goethe Institut i Medio­teki Języka Nie­miec­kiego.