Menu z książek

Menu z książek

W wierszu Ewy Biel­skiej jest ukry­tych przy­naj­mniej dwana­ście tytułów książek. Spróbuj je odszukać lub kliknij podpo­wiedź.