Prak­tyki zawo­dowe

Prak­tyki zawo­dowe

Roz­po­rzą­dzenie Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka peda­go­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, stu­dentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słu­chaczy zakładów kształ­cenia nauczy­cieli.“
Na tej pod­stawie Biblio­teka może orga­ni­zować prak­tyki zawo­dowe dla stu­dentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Prak­tyki te reali­zo­wane są na pod­stawie pisem­nego poro­zu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczy­cieli.

Kontakt :
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy
M. Skło­dow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pro­nobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84