Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz do uczniów szkół śred­nich. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Foto­gra­ficzne opowieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3, zapi­sania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utwo­rzenia i udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimna­zjów oraz uczniów szkół śred­nich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16

Prak­tyki zawo­dowe

Prak­tyki zawo­dowe

Rozpo­rzą­dzenie Mini­stra Edukacji Naro­dowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka peda­go­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słuchaczy zakładów kształ­cenia nauczy­cieli.“
Na tej podstawie Biblio­teka może orga­ni­zować prak­tyki zawo­dowe dla studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Prak­tyki te reali­zo­wane są na podstawie pisem­nego poro­zu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczy­cieli.

Kontakt :
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
M. Skło­dow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84