Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Rozpo­rzą­dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad działania publicz­nych bibliotek pedago­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka pedago­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studentów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słuchaczy zakładów kształ­cenia nauczy­cieli.“
Na tej podstawie Biblio­teka może organi­zować praktyki zawodowe dla studentów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Praktyki te reali­zo­wane są na podstawie pisem­nego porozu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczy­cieli.

Kontakt :
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy
M. Skłodow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052 – 341-19 – 84