<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Aka­demii Czy­tania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nad­cho­dzącej wiosny i Świąt Wiel­ka­noc­nych.
Po pre­zen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wio­sennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i roz­wią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilu­strację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spo­koj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­w­ska-Jano­wiak