<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Akademii Czytania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Akademii Czytania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Bydgoszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nadcho­dzącej wiosny i Świąt Wielkanocnych.
Po prezen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wiosennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i rozwią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilustrację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zorga­ni­zo­waną w Czytelni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spokoj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapraszamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Grabowska-Janowiak