Wernisaż Małgo­rzaty Techner

Wernisaż Małgo­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner, studentki Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Poznaniu. Organi­za­torzy wystawy: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Fotore­lacja z wernisażu: