Wernisaż Małgo­rzaty Techner

Wernisaż Małgo­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner, studentki Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu. Orga­ni­za­torzy wystawy: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Foto­re­lacja z wernisażu: