Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Protokół z posie­dzenia komisji rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny: ”Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” zorga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Goethe-Institut w Warszawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny pt. „Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji”.
Komisja w składzie:

  • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji konkur­sowej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Bydgoszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
  • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwowym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgoszczy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryteriami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem konkursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wrażenie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyło­niła laure­atów konkursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wowej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy lite­ra­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nuują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wowej – dotyczy lite­ra­tury niemiec­kiej w oryginale)

Lista laure­atów w konkursie pt.
„Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy
II miejsce
Adriana Czechowska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czyri­bulko – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
Natalia Czar­nocka – Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgoszczy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgoszczy ( Gimnazjum)
Stani­sław Krzyśków – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgoszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgoszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy

Lista laure­atów w konkursie pt. „Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgoszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gimnazjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy

Wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgoszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie internetowej.