Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Pro­tokół z posie­dzenia komisji roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny: ”Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Institut w War­szawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”.
Komisja w skła­dzie:

  • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji kon­kur­sowej - nauczy­ciel języka nie­miec­kiego, wie­lo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Byd­goszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Nie­miec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
  • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka nie­miec­kiego; nauczy­ciel kon­sul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Pań­stwowym Zespole Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Byd­goszczy oraz powiatu byd­go­skiego. Prace oce­nione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem kon­kursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wra­żenie este­tyczne,
4) popraw­ność języ­kowa.

Komisja wyło­niła lau­re­atów kon­kursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Pod­sta­wowej oraz II-III Gim­na­zjum (dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gim­na­zjum ( jeśli kon­ty­nuują naukę języka nie­miec­kiego po szkole pod­sta­wowej – dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej w ory­gi­nale)

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt.
„Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy
II miejsce
Adriana Cze­chowska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czy­ri­bulko – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
Natalia Czar­nocka – Gim­na­zjum nr 5 ( Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 w Byd­goszczy )
Anna Gil – Szkoła Pod­sta­wowa nr 67 w Byd­goszczy ( Gim­na­zjum)
Sta­ni­sław Krzyśków – Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 w Byd­goszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Pod­sta­wowa nr14 w Byd­goszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa w Byd­goszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gim­na­zjum nr 17 w Byd­goszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gim­na­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Pia­secka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3 w Byd­goszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.