Konkurs Recyta­torsko-Oratorski

Konkurs Recyta­torsko-Oratorski

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyły się przesłu­chania uczest­ników Między­po­wia­to­wego Konkursu Recyta­torsko-Orator­skiego RECYTA­TO­RATOR, organi­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popula­ry­zacja twórczości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgoszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczestnik przygo­tował dwuele­men­tową prezen­tację: przemó­wienie uzasad­nia­jące wybór recyto­wa­nego fragmentu i recytację fragmentu prozy. W przerwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opieku­nowie wysłu­chali i obejrzeli prezen­tację oraz wystawę książek dotyczą­cych życia, praw, działal­ności i twórczości kobiet.