Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyły się prze­słu­chania uczest­ników Mię­dzy­po­wia­to­wego Kon­kursu Recy­ta­torsko-Ora­tor­skiego RECY­TA­TO­RATOR, orga­ni­zo­wa­nego przez Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Rok 2018 został ogło­szony rokiem Praw Kobiet dlatego celem kon­kursu była m.in. popu­la­ry­zacja twór­czości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gim­na­zja­li­stów z Byd­goszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: byd­go­skiego, nakiel­skiego i szu­biń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­tował dwu­ele­men­tową pre­zen­tację: prze­mó­wienie uza­sad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu i recy­tację frag­mentu prozy. W prze­rwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opie­ku­nowie wysłu­chali i obej­rzeli pre­zen­tację oraz wystawę książek doty­czą­cych życia, praw, dzia­łal­ności i twór­czości kobiet.