Konkurs Recy­ta­torsko-Oratorski

Konkurs Recy­ta­torsko-Oratorski

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyły się prze­słu­chania uczest­ników Między­po­wia­to­wego Konkursu Recy­ta­torsko-Orator­skiego RECY­TA­TO­RATOR, orga­ni­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Rok 2018 został ogło­szony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popu­la­ry­zacja twór­czości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgoszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­tował dwuele­men­tową prezen­tację: prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu i recy­tację frag­mentu prozy. W prze­rwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opie­ku­nowie wysłu­chali i obej­rzeli prezen­tację oraz wystawę książek doty­czą­cych życia, praw, dzia­łal­ności i twór­czości kobiet.