Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 57 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Mło­dzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego byd­gosz­cza­nina do zła­mania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w roz­wią­zaniu krzy­żówek o naj­wy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szy­fro­waniu mło­dzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.