Biblio­teka tęt­niąca życiem

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zaję­ciach w grupach. Wyka­zali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bez­piecznym korzy­staniu z Inter­netu, a później żywo dys­ku­to­wali o war­to­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bez­pie­czeń­stwo w sieci“, „Gry­wa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to poży­tecznie spę­dzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia z uczniami odby­wały się w trzech grupach. W jednej z nich zna­lazły się cztery osoby, które wyka­zały się dużą spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną i manu­alną. Dziew­częta i chłopcy świetnie koja­rzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­dowym czasie 35 minut. Pozo­stałym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zaję­ciach kształ­tu­ją­cych kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, w których wyko­rzy­sty­wane były różne gry ćwi­czące pamięć, spo­strze­gaw­czość, wyobraźnię prze­strzenną i spraw­ność liczenia.
Uczniowie mieli również okazję poznać historię książki, jej różne formy, od tych sta­ro­żyt­nych do naj­now­szych – elek­tro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na roz­mowie o war­to­ściach i ich zna­czeniu w życiu każdego czło­wieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Uczniowie kształ­to­wali spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zaję­ciach pt. Gry­wa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzie­ciom na pozna­waniu pod­sta­wo­wych war­tości moral­nych, które są źródłem norm spo­łecz­nych. War­tości te wska­zują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w sta­bilnym i dobrze funk­cjo­nu­jącym spo­łe­czeń­stwie.
Energia roz­pie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak naj­szyb­ciej uwolnić. Rywa­li­zacja wzmacnia moty­wację, więc uczniowie moco­wali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozo­stałe grupy.

Uczniowie z Łabi­szyna

Uczniowie z Łabi­szyna

Szó­sto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabi­szynie przy­je­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zaję­ciach w grupach. Kształ­cili kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, dys­ku­to­wali o zna­czeniu war­tości w życiu czło­wieka, obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów i książek o nich, a także rywa­li­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Koto­mierzu przy­je­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przy­go­to­wane dla nich pod­chwy­tliwe i wcią­ga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trud­ności uczą myślenia ana­li­tycz­nego i popraw­nego wnio­sko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywa­li­zacja wzmac­niała moty­wację do roz­wią­zy­wania zadań logicz­nych i mate­ma­tycz­nych. Uczniowie ćwi­czyli kon­cen­trację, wyobraźnię prze­strzenną, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg prze­ła­my­wania lek­cyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miło­śnicy głów­ko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią inte­lektu, sprytem, koja­rze­niem faktów i kre­atywnym myśle­niem.

Edu­kacja w biblio­tece

Edu­kacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lek­cjach o war­to­ściach na pod­stawie lite­ra­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zby­teczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później ćwi­czyli kom­pe­tencje mate­ma­tyczne na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Dużo emocji wywo­ły­wały również zma­gania z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w escape roomie.

Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji ćwi­czyli refleks, spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię prze­strzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewo­lucję jej formy od sta­ro­żyt­ności po naj­nowsze osią­gnięcia tech­niczne. Uczniowie wyka­zy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, roz­wią­zując zagadki logiczne, mate­ma­tyczne i odczy­tując szyfry.

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie spę­dzili w biblio­tece pięć godzin lek­cyj­nych. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach o bez­pie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasa­dach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejew­skim i Enigmie przy­bli­żały mło­dzieży tę wybitną postać rodem z Byd­goszczy i wpro­wa­dzały w tajniki szy­fro­wania. Później gim­na­zja­liści ćwi­czyli pamięć, spo­strze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię prze­strzenną na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zada­niami w escape roomie, z którego nale­żało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wyka­zali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kil­ku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z nie­wielką pomocą) uwol­niły się z pokoju. W zna­le­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne roz­wią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i ana­li­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces moty­wuje do dal­szego wysi­lania szarych komórek. Przy­daje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manu­alna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywo­łuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że naby­wają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Gim­na­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 3 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gim­na­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie zna­le­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym pod­po­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szy­fro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wej­ścio­wych…

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gim­na­zjum nr 38 w Byd­goszczy spę­dzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego suk­cesie zła­mania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej pro­wa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gim­na­zja­liści dys­ku­to­wali o war­to­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zby­teczne“. Wspólnie two­rzyli plakaty, ukła­dali hie­rar­chię war­tości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Roz­wią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i ana­li­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.

Pokój zagadek

Pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do osią­gnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod…

Pro­po­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Do „Klubu Enigma“ (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Byd­goszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób.
Grupy szkolne zgła­szane przez nauczy­ciela uma­wiamy również poza pro­po­no­wanym har­mo­no­gramem wejść (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zre­ali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty.

Regu­lamin pokoju zagadek

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15