Uczniowie z Łabiszyna

Uczniowie z Łabiszyna

Szósto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabi­szynie przy­je­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4‑godzinnych zaję­ciach w grupach. Kształ­cili kompe­tencje mate­ma­tyczne, dysku­to­wali o znaczeniu wartości w życiu czło­wieka, obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów i książek o nich, a także rywa­li­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.