Zwie­dzamy biblio­tekę

Zwie­dzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy, aby zwie­dzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­karza prze­czy­ta­łyśmy malu­chom dwie książki z ulu­bionym boha­terem dzieci Fran­klinem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spo­tkania i świetnie je uzu­peł­niły: „Fran­klin i książka z biblio­teki” oraz „Fran­klin czyta kolegom”. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było zwie­dzanie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­macji, Wypo­ży­czalni oraz Czy­telni, a na zakoń­czenie miały okazje powę­drować po maga­zy­nach, co było naj­większą frajdą dla malu­chów. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska