Warsz­taty meto­dyczne

Warsz­taty meto­dyczne

Instytut Goethego w ramach rocz­nego pro­gramu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pol­skich szkół pod­sta­wo­wych przy­go­tował warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­szenie Miej­skiego Ośrodka Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy – nauczy­ciela kon­sul­tanta Alek­sandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Kra­jewska (trener-ekspert Goethe Institut War­szawa). Uczest­nicy zebrani w czy­telni PBW zapo­znali się z kon­cepcją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która kon­cen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez dzia­łanie oraz na komu­ni­kację. Efektem koń­cowym warsz­tatów były wyko­nane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolo­rowe skar­pety, które można wyko­rzy­stać na lekcji języka nie­miec­kiego.