Warsz­taty metodyczne

Warsz­taty metodyczne

Instytut Goethego w ramach rocznego programu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przygo­tował warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­szenie Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy – nauczy­ciela konsul­tanta Aleksandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajewska (trener-ekspert Goethe Institut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapoznali się z koncepcją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez działanie oraz na komuni­kację. Efektem końcowym warsz­tatów były wykonane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolorowe skarpety, które można wykorzy­stać na lekcji języka niemiec­kiego.