Warsz­taty metodyczne

Warsz­taty metodyczne

Instytut Goethego w ramach rocz­nego programu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przy­go­tował warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­szenie Miej­skiego Ośrodka Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy – nauczy­ciela konsul­tanta Alek­sandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajewska (trener-ekspert Goethe Institut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapo­znali się z koncepcją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez dzia­łanie oraz na komu­ni­kację. Efektem końcowym warsz­tatów były wyko­nane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolo­rowe skar­pety, które można wyko­rzy­stać na lekcji języka niemieckiego.