Zajęcia o wartościach

Zajęcia o wartościach

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zaję­ciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o wartości mądrości oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia doty­czące kolejnej wartości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.