Gala wrę­czenia nagród

Gala wrę­czenia nagród

Uro­czysta gala wrę­czenia nagród lau­re­atom woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hof­f­manna“ odbyła się w sie­dzibie biblio­teki. W klimat spo­tkania wpro­wa­dziła przy­by­łych gości opo­wieść pt. „Krótka historia dziadków do orze­chów”, którą przy­go­to­wała Ewa Bielska – pra­cownik Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Następnie człon­kowie komisji kon­kur­sowej wrę­czyli lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świą­teczny występ arty­styczny pana Mate­usza Ligęzy przy akom­pa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym ser­decznie GRA­TU­LU­JEMY!!!