Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziadkiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzibie biblio­teki. W klimat spotkania wprowa­dziła przyby­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orzechów”, którą przygo­to­wała Ewa Bielska – pracownik Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli laureatom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świąteczny występ artystyczny pana Mateusza Ligęzy przy akompa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATU­LU­JEMY!!!