Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laure­atom woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hoff­manna“ odbyła się w siedzibie biblio­teki. W klimat spotkania wpro­wa­dziła przy­by­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orze­chów”, którą przy­go­to­wała Ewa Bielska – pracownik Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli laure­atom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świą­teczny występ arty­styczny pana Mate­usza Ligęzy przy akom­pa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATULUJEMY!!!