Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziadkiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzibie biblio­teki. W klimat spotkania wpro­wa­dziła przy­by­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orzechów”, którą przy­go­to­wała Ewa Bielska – pracownik Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli laureatom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świą­teczny występ arty­styczny pana Mateusza Ligęzy przy akom­pa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATU­LU­JEMY!!!