Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gimna­zjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej prowa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, ukła­dali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i anali­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomysłowością.