Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gim­na­zjum nr 38 w Byd­goszczy spę­dzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego suk­cesie zła­mania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej pro­wa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gim­na­zja­liści dys­ku­to­wali o war­to­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zby­teczne“. Wspólnie two­rzyli plakaty, ukła­dali hie­rar­chię war­tości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Roz­wią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i ana­li­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.