Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotkania dzieci wykony­wały ilustracje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.