Zajęcia eduka­cyjne w bibliotece

Zajęcia eduka­cyjne w bibliotece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Podsta­wowej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości“, „Rejewski – genialny kryp­tolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.