Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zajęciach Grywa­li­zacji ćwiczyli refleks, spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewolucję jej formy od staro­żyt­ności po najnowsze osiągnięcia techniczne. Uczniowie wykazy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, rozwią­zując zagadki logiczne, matema­tyczne i odczy­tując szyfry.