Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji ćwi­czyli refleks, spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię prze­strzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewo­lucję jej formy od sta­ro­żyt­ności po naj­nowsze osią­gnięcia tech­niczne. Uczniowie wyka­zy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, roz­wią­zując zagadki logiczne, mate­ma­tyczne i odczy­tując szyfry.