Moty­wo­wanie uczniów

Moty­wo­wanie uczniów

Forum Praktyków pt. „Moty­wo­wanie uczniów do rozwi­jania kompe­tencji języ­ko­wych“ odbyło się 18 listopada 2017 r. w KPCEN w Bydgoszczy. Nauczy­ciele biblio­te­karze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przy­go­to­waną biblio­grafię na ten temat. Niektóre z tytułów można było zobaczyć i przejrzeć na specjalnie zorga­ni­zo­wanej wystawce. Zain­te­re­so­wa­niem nauczy­cieli cieszyły się gry językowe, które były motywem wielu wystąpień prele­gentów. Miejmy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje pogłę­bie­niem kontaktów między PBW a szkołami z całego regionu.