Moty­wo­wanie uczniów

Moty­wo­wanie uczniów

Forum Prak­tyków pt. „Moty­wo­wanie uczniów do roz­wi­jania kom­pe­tencji języ­ko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Byd­goszczy. Nauczy­ciele biblio­te­karze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przy­go­to­waną biblio­grafię na ten temat. Nie­które z tytułów można było zoba­czyć i przej­rzeć na spe­cjalnie zor­ga­ni­zo­wanej wystawce. Zain­te­re­so­wa­niem nauczy­cieli cie­szyły się gry języ­kowe, które były motywem wielu wystą­pień pre­le­gentów. Miejmy nadzieję, że spo­tkanie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kon­taktów między PBW a szko­łami z całego regionu.