O Marianie Rejew­skim

O Marianie Rejew­skim

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych z PZN w Byd­goszczy. Tym razem tematem było życie i dzia­łal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Pre­le­gentem był puł­kownik Jerzy Lelwic, który cie­kawie i barwnie opo­wie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słu­chacze poznali zasadę dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej i mieli okazję prze­śle­dzić losy pol­skich kryp­to­logów w drodze do zła­mania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej czytali głośno frag­menty książki M. Rejew­skiego „Wspo­mnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930 – 1945“.