Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

W Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w Byd­goszczy. Zajęcia edu­ka­cyjne „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach” poświę­cone były tema­tyce regio­nalnej. Ich celem było przy­bli­żenie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania – tym razem wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”.
W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, następnie zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig” oraz kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­­w­ska-Jano­wiak

<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Aka­demii Czy­tania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nad­cho­dzącej wiosny i Świąt Wiel­ka­noc­nych.
Po pre­zen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wio­sennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i roz­wią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilu­strację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spo­koj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­w­ska-Jano­wiak

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego Mungo w Byd­goszczy, aby wziąć udział w zaję­ciach zwią­za­nych z tema­tyką zimową. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy opo­wieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czy­taniu roz­ma­wia­łyśmy z naj­młod­szymi na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­strację Muminków, a na zakoń­czenie zwie­dziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzie­ciom podo­bały, a na koniec każdy przed­szkolak otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opo­wieści” roz­po­częły się krótką pre­zen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki naj­bar­dziej znanego duń­skiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części prze­czy­ta­łyśmy dzie­ciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie roz­wią­zy­wa­liśmy quiz na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do baśni, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszystkim dzie­ciom udanych ferii.

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne spo­tkania z Dziad­kiem do orze­chów” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hof­f­manna „Dziadek do orze­chów”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć różne modele dziadków do orze­chów oraz poznać historię tego cie­ka­wego urzą­dzenia. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej wersji książki „Dziadek do orze­chów” oraz zoba­czyć kilka wydań z różnymi ilu­stra­cjami oraz wersje mul­ti­me­dialne utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały zakładki świą­teczne z motywem „Dziadka do orze­chów”, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orze­chów, zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.
Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Zwie­dzamy biblio­tekę

Zwie­dzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy, aby zwie­dzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­karza prze­czy­ta­łyśmy malu­chom dwie książki z ulu­bionym boha­terem dzieci Fran­klinem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spo­tkania i świetnie je uzu­peł­niły: „Fran­klin i książka z biblio­teki” oraz „Fran­klin czyta kolegom”. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było zwie­dzanie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­macji, Wypo­ży­czalni oraz Czy­telni, a na zakoń­czenie miały okazje powę­drować po maga­zy­nach, co było naj­większą frajdą dla malu­chów. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska

Dzień Plu­szo­wego Misia

Dzień Plu­szo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Plu­szo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Plu­szowe misie towa­rzyszą nam już od 115 lat i mają wielu sym­pa­tyków na całym świecie, zarówno wśród naj­młod­szych, jak i doro­słych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Aka­demii dzieci z byd­go­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i fil­mo­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych naj­bar­dziej współ­cze­snych, bli­skich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło naj­waż­niej­szego ele­mentu, czyli gło­śnego czy­tania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Cze­sława Jan­czar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Pad­dington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upo­minek.

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach dzia­łal­ności Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek kolejny raz mie­liśmy przy­jem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Byd­goszczy pro­mując wśród naj­młod­szych głośne czy­tanie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i czte­ro­latków przy­go­to­wa­łyśmy spo­tkanie na temat książki Wandy Cho­tom­skiej „Pię­ciop­siaczki”. Po krót­kiej roz­mowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki prze­czy­ta­łyśmy kilka frag­mentów „Pię­ciop­siaczków”, a następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do prze­czy­ta­nego utworu. Spo­tkanie było bardzo udane, dzieci spe­cjalnie dla nas zaśpie­wały pio­senkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzy­mało drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jący się Dzień Nie­pod­le­głości był okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 w Byd­goszczy oraz Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu 6 i 7 paź­dzier­nika br. na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych. Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy, jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

W dniach 25 – 27 paź­dzier­nika br. gości­liśmy w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek dzieci z byd­go­skich pla­cówek: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Naj­młodsi wzięli udział w spo­tka­niach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej, która jest jedną z naj­wy­bit­niej­szych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji uczest­nicy poznali postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.

Przed­szko­laki w Aka­demii

Przed­szko­laki w Aka­demii

Kolejne zajęcia zor­ga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paź­dzier­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pię­cio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie – na tę okazję zostały wybrane naj­bar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dzi­waczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spo­tkania dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do wiersza „Kaczka dzi­waczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Roz­po­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nie­znane”.
Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Aka­demii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Zajęcia obej­mo­wały pre­zen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie frag­mentów „Aka­demii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Aka­demii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Byd­goszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czy­tania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym sta­no­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czy­tanie – tym razem nowa publi­kacja byd­go­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włą­czyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czy­taniu dzieci pro­jek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upo­minki z Fun­dacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

Bajki świata“ w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku byd­go­skich szkół.
Nasze zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – tym razem pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć zaku­pione do zbiorów PBW prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jące się święta pań­stwowe Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja zwane Świętem Kon­sty­tucji były okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. 26 kwietnia br. spo­tka­liśmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.
Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej : biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.