Wolon­ta­riat

WOLON­TA­RIUSZEEUROPYBIBLIOTECE

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy reali­zo­wała projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w ramach programu Erasmus+. Były to „Travel to Europe“, „Toge­ther in Europe“ oraz „To Be Like Libra­rian”. Do współ­pracy z wolon­ta­riu­szami z Hisz­panii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy zapro­si­liśmy nauczy­cieli i uczniów, którzy skorzy­stali z możli­wości spotkania się z młodymi obco­kra­jow­cami i poznania dzie­dzictwa kultu­ro­wego państw, z których oni pochodzili.
Przy­go­to­wali oni infor­macje o wolon­ta­riacie euro­pej­skim, kulturze, zwycza­jach oraz wybit­nych pisa­rzach i dzie­łach lite­rac­kich swoich ojczyzn. Oferta skie­ro­wana była do szkół, w szcze­gól­ności do szkol­nych klubów euro­pej­skich, klubów wolon­ta­riuszy oraz nauczy­cieli języków obcych.

wolon­ta­riat 2013/2014 – prezentacja

wolon­ta­riat 2014/2015

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

15 grudnia 2014 r. wolon­ta­riusze gościli w Zespole Szkół w Mogilnie. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 5 wolon­ta­riuszy z Włoch, Francji oraz z Hisz­panii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­szenie kompe­tencji języ­ko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Spotka­niom tym towa­rzy­szyła idea dzie­lenia się wiedzą. Wizyta Z wolon­ta­riu­szami w szkole byli: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, kordy­nator projektu Bogumił Pronobis oraz nauczy­ciele-biblio­te­karze Agnieszka Handzel i Ewelina Stawicka.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, lite­ra­turze, słyn­nych budow­lach i posta­ciach. Zajęcia kordy­no­wali nauczy­ciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Magda­lena Wietrzy­kowska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
Wolon­ta­riusze odwie­dzili również Biblio­tekę Peda­go­giczną w Mogilnie. Mogli prze­konać się, jak wygląda praca w biblio­tece filialnej. Relacja na portalu www​.mogilno​.in

12 grudnia 2014 roku wolon­ta­riusze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Młodzieży bydgo­skiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzy­stając z mate­riałów audio­wi­zu­al­nych popro­wa­dzili zajęcia na temat życia i dzia­łal­ności Jana Karskiego oraz przy­go­to­wali dla uczniów klasy VIa Szkoły Podsta­wowej nr 28 grę edukacyjną.

Wolon­ta­riusze praco­wali m.in. na rzecz podopiecz­nych Świe­tlicy Tera­peu­tycznej „Przy­stań“. W kolejne czwartki prowa­dzili zajęcia eduka­cyjne i rekre­acyjne dla doro­słych i młodzieży korzy­sta­ją­cych z tej placówki, dzia­ła­jącej na bydgo­skim osiedlu Kapu­ściska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna.

MOGILNO
22 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie ponownie gościło czte­rech wolon­ta­riuszy z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Warsz­taty miały na celu podnie­sienie kompe­tencji języ­ko­wych uczniów, dzie­lenie się dzie­dzic­twem kultu­rowym oraz wyko­rzy­stanie nabytej wiedzy w praktyce.
Na zapro­szenie dyrek­tora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grze­chow­skiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Herce­go­wina), Este­fania Deniz Feuntes (Hisz­pania), Valentyn Puga­chov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczy­cie­lami biblio­te­ka­rzami z PBW Agnieszką Kraw­czyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jednost­kach lekcyj­nych, nad których prze­bie­giem czuwali nauczy­ciele języka angiel­skiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Magda­lena Wietrzy­kowska i Marcin Hurysz. Zajęcia odby­wały się symul­ta­nicznie. Młodzież ćwiczyła poro­zu­mie­wanie się w języku angiel­skim pod kątem egza­minu matu­ral­nego, a także życia codziennego.
Rozmowy sprzy­jały wzajem­nemu dzie­leniu się wiedzą o historii i kulturze Hisz­panii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Polski. Poza konwer­sa­cjami w języku angiel­skim uczniowie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzi­mych języ­kach gości, a także spraw­dzić, na ile zazna­jo­mili się oni z zawi­ło­ściami języka polskiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachęcić do podej­mo­wania trudu rozmowy w obcym języku, a także propa­gować jego dalszą naukę.
Wolon­ta­riusze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Goście prezen­to­wali swoje kraje, a uczniowie przy­go­to­wali dla nich specjalny program arty­styczny. Powo­dzenie tamtej wizyty wpły­nęło na chęć zorga­ni­zo­wania jeszcze jednego spotkania, tym razem o charak­terze warsz­ta­towym. Relacja na stronie Staro­stwa Mogileńskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
15 stycznia 2014 roku wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do Zespołu szkół w Sicienku. Uczniowie Gimna­zjum im. Miko­łaja Koper­nika wysłu­chali prezen­tacji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valen­tyna. Mieli również okazję spraw­dzić swój angielski w prak­tyce, zadając obco­kra­jowcom pytania. Spotkanie prze­bie­gało w bardzo przy­ja­znym i sympa­tycznym nastroju. Mimo zimowej aury pano­wała ciepła i słoneczna atmos­fera. Panie Dyrektor – Beata Szczę­śniak i Danuta Milewska – Cichy oraz nauczy­cielka języka angiel­skiego podbiły serca wolon­ta­riuszy swoim zaan­ga­żo­wa­niem i troską o dobre wycho­wanie i wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży uczęsz­cza­jącej do Zespołu Szkół Sicienko.

KONFE­RENCJA – 20 LAT WOLON­TA­RIATU W V LOBYDGOSZCZY
13 grudnia 2013 nasi wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni na konfe­rencję „ 1993 – 2013 20 lat wolon­ta­riatu V Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy”.
Podczas imprezy obej­rzeli prezen­tacje na temat dzia­łal­ności Szkol­nego Koła Wolon­ta­riatu V LO w Bydgoszczy. Mieli również możli­wość przed­sta­wienia prezen­tacji na temat idei wolon­ta­riatu euro­pej­skiego. Spotkanie zaowo­co­wało pozna­niem Mei z Fundacji „Wiatrak” z Fordonu.

MOGILNO
Wolon­ta­riusze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościli w Zespole Szkół w Mogilnie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkol­nego Dnia Wolon­ta­riatu. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz poroz­ma­wiać o możli­wo­ściach, jakie dają wyjazdy zagra­niczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
Dzięki współ­pracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie czte­rech wolon­ta­riuszy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Herce­go­winy oraz Hisz­panii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsz­ta­to­wych prowa­dzo­nych w języku angiel­skim. Miały one na celu podno­szenie kompe­tencji języ­ko­wych i wymianę między­kul­tu­rową. Szkol­nemu Dniu Wolon­ta­riatu towa­rzy­szyła idea dzie­lenia się wiedzą. Opie­kunem wolon­ta­riuszy była Kinga Gąska nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW Filii w Mogilnie.
Wolon­ta­riusze zapre­zen­to­wali swoje kraje, opowie­dzieli o zwycza­jach, lite­ra­turze, słyn­nych budow­lach i posta­ciach. Uczniowie przy­go­to­wali dla gości specjalny program arty­styczny, w którym przed­sta­wili swoje umie­jęt­ności języ­kowe, taneczne, a także dotych­cza­sowe osią­gnięcia szkoły.

Relacje prasowe

SPOTKANIERAMACH DZIE­CIĘCEJ AKADEMII CZYTANIA BAJEK
Tradycje i zwyczaje świą­teczne w różnych krajach Europy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Naro­dzenia, a same zajęcia wypa­dały w Miko­łajki. Aby uświetnić spotkanie zapro­si­liśmy prze­by­wa­ją­cych w Biblio­tece wolon­ta­riuszy, którzy opowie­dzieli o trady­cjach świą­tecz­nych w swoich krajach. Dzieci dowie­działy się, jak zwyczaje bożo­na­ro­dze­niowe i nowo­roczne obcho­dzone są na Ukra­inie, w Hisz­panii oraz Bośni i Herce­go­winie. Wolon­ta­riusze przy­go­to­wali własne prezen­tacje zdjęć najbar­dziej charak­te­ry­stycz­nych elementów świą­tecz­nych w ich krajach : zdobienie domów, potrawy, obrzędy reli­gijne, witanie Nowego Roku, tradycje zwią­zane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłu­chania najbar­dziej znanych kolęd w poszcze­gól­nych krajach.
Na zakoń­czenie dzieci otrzy­mały drobne upominki prze­ka­zane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.

BYDGOSZCZZS BUDOWLANYCH
Wolon­ta­riusze zostali zapro­szeni do współ­pracy przez Zespół Szkół Budow­la­nych. Udało się zorga­ni­zować pięć lekcji dydak­tycz­nych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valentyn zapre­zen­to­wali najważ­niejsze infor­macje na temat swoich krajów.
Klasa I E wraz z wycho­waw­czynią Joanną Piąt­kowską z Zespołu Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy we współ­pracy ze szkolnym wolon­ta­riatem zorga­ni­zo­wała spotkanie z wolon­ta­riu­szami. Na spotkaniu Mirjana, Nia, Matrtia i Valentyn obej­rzeli prezen­tację na temat naszego kraju, insce­ni­zację legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpie­wali polskie prze­boje i „łamali sobie języki” powta­rzając wyra­żenia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szcze­brze­szynie…”. Wyjąt­kowa atmos­fera spotkania spra­wiła, że trudno było się pożegnać.

DZIEŃ ANIMA­TORA KULTURY
26 listo­pada 2013 roku Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka uczest­ni­czyła w orga­ni­zo­wanym przez Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego Dniu Anima­tora Kultury. W Auli Atrium Dyrektor Biblio­teki, Ewa Pronobis-Sosnowska prezen­to­wała dotych­cza­sowe osią­gnięcia placówki, dzia­łania eduka­cyjne, bogatą ofertę zasobów biblio­tecz­nych. Nawią­zując do tema­tyki animacji kultury przy­go­to­wano specjalnie na tę okazję wystawę książek i najnowsze zesta­wienia biblio­gra­ficzne, opra­co­wane przez pracow­ników Wydziału Infor­ma­cyjno – Biblio­gra­ficz­nego. W spotkaniu uczest­ni­czyli również wolon­ta­riusze z Włoch, Hisz­panii, Ukrainy oraz Bośni i Herce­go­winy gosz­czący w insty­tucji w ramach programu „Być jak bibliotekarz”.