Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

W czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod opieką kon­sul­tanta z KPCN-u w Byd­goszczy, p. Justyna Adam­skiej. Tym razem tematem prze­wodnim była wymiana pomy­słów dydak­tycz­nych, które można zasto­sować na lekcji języka angiel­skiego. Nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­to­wali zbiory audio­wi­zu­alne, w szcze­gól­ności gry języ­kowe, nie tylko plan­szowe, oraz zdy­dak­ty­zo­wane filmy, które można użyć na lek­cjach języka angiel­skiego jako formy powtó­rzenia i utrwa­lenia mate­riału języ­ko­wego poprzez zabawę.

Alina Mel­nicka-Zygmunt

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komu­ni­kacja“

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMU­NI­KACJA, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Cele kon­fe­rencji:

 • Pro­mocja biblio­teki jako insty­tucji edu­ka­cyjnej.
 • Zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wienie zasto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wanie pro­blemów zwią­za­nych z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki szkolnej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji czy­tel­ni­czej.
 • Inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych i peda­go­gicz­nych.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:

 • Kom­pe­tencje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań bio­me­trycz­nych – dr hab. Mał­go­rzata Kisi­lowska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wir­tu­alnej i wzbo­ga­conej rze­czy­wi­stości – prof. dr hab. Woj­ciech Cellary – Katedra Tech­no­logii Infor­ma­cyj­nych Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Poznaniu
 • Con­nec­ting Edu­ca­tion and Library Through Online Com­mu­ni­ca­tion. The role of Psy­cho­logy (Współ­dzia­łanie biblio­teki i pod­miotów edu­ka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psy­cho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Uni­ver­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
 • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­zacji – Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzińska-Sie­dla­czek – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy ; Sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół byd­go­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDU­POLISBeata Cie­ślińska, Ryszard Kar­czewski – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie dla uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego.

Ewa Bedełek

Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

Spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

W czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami zwią­za­nymi z reali­zacją pro­jektów języ­ko­wych w ramach pro­gramu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem pre­le­gentki ze SP nr 57 w Byd­goszczy zachę­ciły pozo­sta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu pro­gra­mach. Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do sko­rzy­stania z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spo­tkanie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czy­telni.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycznia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii info­r­ma­­cyjno-komu­ni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osa­dzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo ist­nieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glog­ster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewa­n­do­w­ska-Pyż

Szko­lenie dla nauczy­cieli

Szko­lenie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szko­lenie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Byd­goszczy „Wielki Internet – korzyści, zagro­żenia, bez­pie­czeń­stwo, apli­kacje online“. Pro­wa­dząca spo­tkanie przed­sta­wiła problem uza­leż­nienia dzieci i mło­dzieży od Inter­netu, zazna­czając, że jest to problem spo­łeczny. Następnie poka­zała wybrane wyniki ogól­no­pol­skiego badania uczniów w szko­łach pt. Nasto­latki 3.0. Zwró­ciła uwagę na aktyw­ności dzieci w Inter­necie, jakimi naj­czę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale spo­łecz­no­ściowe i komu­ni­ka­tory oraz por­no­grafia. Wska­zała również na różne przy­czyny nad­uży­wania Inter­netu przez dzieci i mło­dzież oraz moż­li­wości roz­po­zna­wania symp­tomów uza­leż­nienia. W dalszej części pro­wa­dząca przy­bli­żyła serwisy inter­ne­towe, doty­czące bez­pie­czeń­stwa w sieci i ofe­ru­jące nie­zli­czoną ilość cie­ka­wych pomy­słów na zajęcia edu­ka­cyjne. Zapo­znała też uczest­ników szko­lenia z pro­gra­mami i apli­ka­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pik­to­chart, Kahoot czy Canva, które można wyko­rzy­stać w pracy zawo­dowej nauczy­ciela.
Beata Cie­ślińska

Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy odbyło się szko­lenie, na które zapro­si­liśmy biblio­te­karzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przy­niosła POLONA/2miliony, jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie i jed­no­cze­śnie naj­większa tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACA­DE­MICA Cyfrowa Wypo­ży­czalnia Publi­kacji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Naro­dową pod auspi­cjami Fun­dacji na Rzecz Nauki Pol­skiej. Uczest­nicy szko­lenia dowie­dzieli się jak można wyko­rzy­stać serwisy Biblio­teki Naro­dowej w codziennej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milionów publi­kacji w nawet naj­mniej­szej biblio­tece. Spo­tkanie, w który wzięło udział 50 osób, pro­wa­dził Pan Iwo Hry­nie­wicz, pra­cownik Zakładu Wypo­ży­czania Kra­jo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Naro­dowej.

Ewa Bedełek 
Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Film ze szko­lenia

Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dys­ku­to­wali i dzie­lili się doświad­cze­niami doty­czą­cymi przy­go­towań i reali­zacji pro­jektów mię­dzy­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i mło­dzież z pol­skich szkół. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się świę­tami nie zabrakło również wymiany pomy­słów na prze­pro­wa­dzenie cie­ka­wych lekcji na temat Chri­stmas. Na kolejne spo­tkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Pod patro­natem sto­wa­rzy­szenia Prof – Europe w Czy­telni Głównej odbyła się kon­fe­rencja dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Doradca meto­dyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier doty­czącą pod­ręcz­ników do egza­minów DELFDALF. Rémi Gérôme prze­pro­wa­dził szko­lenie, jak wyko­rzy­stać te nowości w celu przy­go­to­wania uczniów do zdania egza­minów z języka fran­cu­skiego.

Moty­wo­wanie uczniów

Moty­wo­wanie uczniów

Forum Prak­tyków pt. „Moty­wo­wanie uczniów do roz­wi­jania kom­pe­tencji języ­ko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Byd­goszczy. Nauczy­ciele biblio­te­karze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przy­go­to­waną biblio­grafię na ten temat. Nie­które z tytułów można było zoba­czyć i przej­rzeć na spe­cjalnie zor­ga­ni­zo­wanej wystawce. Zain­te­re­so­wa­niem nauczy­cieli cie­szyły się gry języ­kowe, które były motywem wielu wystą­pień pre­le­gentów. Miejmy nadzieję, że spo­tkanie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kon­taktów między PBW a szko­łami z całego regionu.

Kami­shibai – szko­lenie

Kami­shibai – szko­lenie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­liśmy 18 nauczy­cieli z byd­go­skich przed­szkoli. Peda­godzy uczest­ni­czyli w szko­leniu, doty­czącym wyko­rzy­stania teatrzyku kami­shibai, tra­dy­cyjnej japoń­skiej sztuki opo­wia­dania historii za pomocą ilu­stracji wyko­na­nych na kar­to­no­wych plan­szach, w pro­mocji czy­tel­nictwa wśród dzieci. W czasie warsz­tatów zapre­zen­to­wano historię kami­shibai oraz moż­li­wości twór­czego wyko­rzy­stania „magicznej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zor­ga­ni­zować seans kami­shibai, jak wyko­rzy­stać narzę­dzie do opo­wia­dania, for­mu­ło­wania wypo­wiedzi. Szcze­gólną uwagę zwró­ci­liśmy na rolę kart nar­ra­cyj­nych oraz różnice między kami­shibai a książką obraz­kową, a także moż­li­wości two­rzenia wła­snych opo­wieści kami­shibai.

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Celem kon­fe­rencji było:
• pro­mocja biblio­teki aka­de­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji edu­ka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; spo­łecz­no­ściowe pozy­ski­wanie fun­duszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji (wycho­wanie do war­tości) – reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o war­to­ściach”;
• inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, peda­go­gicz­nych i aka­de­mic­kich.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania fun­duszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista.
Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” – Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy.

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Relacja Radia PiK

Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szko­lenie

Model 7S McKin­seya – szko­lenie

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z Igorem Pro­no­bisem i Zie­mo­witem Pro­no­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fun­dacji Youth of Europe w ramach pro­jektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Par­ti­ci­pa­tion“, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Mło­dzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spo­tkania miała cha­rakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pra­cow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, pro­ce­durę, styl, pra­cow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne war­tości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewa­lu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fun­dacji spo­tkali się z życz­liwym przy­ję­ciem.

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w kon­fe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. w sie­dzibie Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

PROGRAM KON­FE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Reje­stracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“ - Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.

Kon­fe­rencja dla biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja dla biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja meto­dyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Biblio­tece Miej­skiej im. Jana Kaspro­wicza w Ino­wro­cławiu. Jej orga­ni­za­to­rami były: dyrektor Biblio­teki Miej­skiej w Ino­wro­cławiu, Dorota Drobnik-Ste­fańska oraz dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, Ewa Pro­nobis-Sosnowska.

Spo­tkanie śro­do­wiska biblio­te­karzy otwo­rzyła dyrektor Biblio­teki w Ino­wro­cławiu, następnie Bartosz Wiśniewski przed­stawił ofertę kul­tu­ralną wspo­mnianej pla­cówki. Kolejnym punktem pro­gramu był temat „Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia – idea, two­rzenie i spo­tkania”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Po kil­ku­mi­nu­towej prze­rwie pre­zen­tację „Narzę­dzia inter­ne­towe w pro­mocji czy­tel­nictwa” przed­sta­wiła Beata Cie­ślińska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Byd­goszczy. W dalszej części nastą­piło pod­su­mo­wanie kon­fe­rencji meto­dycznej oraz jej zakoń­czenie przez panie dyrektor z obu insty­tucji.

<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne

IV Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomor­skim Forum Edu­ka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka edu­ka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztyw­nych ram, zor­ga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Forum skła­dało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii i peda­go­giki, nato­miast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spo­tkanie pozwo­liło uczest­nikom na rozwój kon­kret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdol­nymi oraz poka­zało, w jaki sposób można wspierać moty­wację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej war­tości.
Uzu­peł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Edu­ka­cyj­nego było pro­mo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Nie­miec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.