Zapro­szenie na konfe­rencję

Zapro­szenie na konfe­rencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w konfe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzibie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KONFE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Reje­stracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowo­czesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych tech­no­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.

Konfe­rencja dla biblio­te­karzy

Konfe­rencja dla biblio­te­karzy

Konfe­rencja meto­dyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Biblio­tece Miejskiej im. Jana Kaspro­wicza w Inowro­cławiu. Jej orga­ni­za­to­rami były: dyrektor Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cławiu, Dorota Drobnik-Stefańska oraz dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska.

Spotkanie środo­wiska biblio­te­karzy otworzyła dyrektor Biblio­teki w Inowro­cławiu, następnie Bartosz Wiśniewski przed­stawił ofertę kultu­ralną wspo­mnianej placówki. Kolejnym punktem programu był temat „Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia – idea, tworzenie i spotkania”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Po kilku­mi­nu­towej przerwie prezen­tację „Narzędzia inter­ne­towe w promocji czytel­nictwa” przed­sta­wiła Beata Cieślińska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Bydgoszczy. W dalszej części nastąpiło podsu­mo­wanie konfe­rencji meto­dycznej oraz jej zakoń­czenie przez panie dyrektor z obu insty­tucji.

<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomorskie Forum Eduka­cyjne

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Eduka­cyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Eduka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztywnych ram, zorga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Forum składało się z dwóch części: wystąpień zapro­szo­nych gości, ekspertów w dzie­dzinie psycho­logii i peda­go­giki, natomiast w dalszej części odbyły się warsztaty. Spotkanie pozwoliło uczest­nikom na rozwój konkret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupeł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medioteki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.