Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inau­gu­ra­cyjne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod czujnym okiem Justyny Adam­skiej, opie­kuna meto­dycz­nego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczy­ciele mówiąc o potrze­bach dzie­lenia się swoimi pomy­słami, doświad­cze­niem w nauczaniu, przy­go­to­wali plan tematów do kolej­nych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun meto­dyczny przed­stawił uczest­nikom propo­zycje warsz­tatów oraz tematy szkoleń orga­ni­zo­wa­nych dla nauczy­cieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Biblio­te­karze zaś przed­sta­wili nowości z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego z uwzględ­nie­niem gier języ­ko­wych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy