Przeciw uzależ­nie­niom

Przeciw uzależ­nie­niom

Profi­lak­tyka uzależ­nień jest w roku szkolnym 2019/2020 jednym z głów­nych kierunków poli­tyki oświa­towej państwa. W dzisiej­szych czasach wiele czyn­ników nas otacza­ją­cych wpływa na rozwój nałogów i uzależ­nień. Nie od dziś wiadomo, że mają one destruk­cyjny wpływ na życie ludzkie. Poja­wiają się wciąż nowe zagro­żenia i jedyną metodą, aby się temu prze­ciw­stawić jest profi­lak­tyka. Chcąc ułatwić młodzieży i doro­słym dostęp do wiedzy o współ­cze­snych uzależ­nie­niach i sposo­bach obrony przed nimi, przy­go­to­wa­liśmy biblio­grafię „Współ­czesne uzależ­nienia” oraz wystawę książek i innych typów doku­mentów doty­czą­cych uzależ­nień. Ekspo­zycja zawiera książki z zakresu trzech typów uzależ­nień: fizjo­lo­gicz­nych, psychicz­nych i społecz­nych. Najczę­ściej wystę­pu­ją­cymi są: alko­ho­lizm, niko­ty­nizm, narko­mania, fono­ho­lizm, siecio­ho­lizm, hazard, praco­ho­lizm, zaku­po­ho­lizm, sekso­ho­lizm, leko­mania, uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych i mediów, zabu­rzenia odży­wiania oraz dopalacze.

Zapra­szamy do ciekawej lektury! Łatwiej zapo­biegać niż leczyć.