Kółko huma­ni­styczne w bibliotece

Kółko huma­ni­styczne w bibliotece

W tym roku szkolnym, w ramach konty­nu­acji spotkań rozwi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne uczniów klasy VIII ze Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy, odbyły się w Biblio­tece już dwa spotkania: 28 wrze­śnia i 26 paździer­nika. Prowa­dzący nauczy­ciele: polo­nista Dorota Kucińska i nauczy­ciel biblio­te­karz Małgo­rzata Tyczyńska przy­go­to­wały m.in. zagadki lite­rackie, np. z „Zemsty” Alek­sandra Fredry i cieka­wostki huma­ni­styczne. Zaję­ciom towa­rzy­szyła jak zawsze dobra atmos­fera i ożywiona dyskusja.

Małgo­rzata Tyczyńska – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy