Głośne czytanie

W czytelni rozpo­czę­liśmy nowy cykl spotkań Głośnego Czytania dla naszych stałych odbiorców z Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tematem spotkania była twór­czość Stani­sława Moniuszki – ojca opery polskiej, którego rok właśnie obcho­dzimy. Nauczy­ciel biblio­te­karz Anna Krasz­kie­wicz przed­sta­wiła w barwny sposób cieka­wostki z życia kompo­zy­tora. Nie zabrakło najbar­dziej inte­re­su­ją­cych cytatów z książek biogra­ficz­nych o Moniuszce. Uczest­nicy spotkania wysłu­chali też znanych utworów muzycz­nych z jego dorobku.
Do zoba­czenia na kolejnym spotkaniu w grudniu!

Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów