Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Wystą­piło dwóch pre­le­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kom­pe­tencje klu­czowe w nauczaniu języka nie­miec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie”. Po pre­lek­cjach wywią­zała się oży­wiona dys­kusja na temat pod­ręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili ger­ma­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz