I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach kon­ty­nu­acji pro­gramu z edu­kacji czy­tel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy tym razem pochy­lili się nad wier­szem Juliusza Sło­wac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsk­nocie za ojczyzną, wyko­ny­wa­niem zadań zwią­za­nych z wier­szem, uczniowie mieli okazję zoba­czyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu boha­terki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapa­mię­tuje się lepiej.

Mał­go­rzata Tyczyńska