I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach konty­nu­acji programu z edukacji czytel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy tym razem pochy­lili się nad wier­szem Juliusza Słowac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsk­nocie za ojczyzną, wyko­ny­wa­niem zadań zwią­za­nych z wier­szem, uczniowie mieli okazję zoba­czyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu boha­terki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapa­mię­tuje się lepiej.

Małgo­rzata Tyczyńska