Uczucia w moim życiu – zajęcia edukacyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edukacyjne

W Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz dzieci z Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilustracje zwią­zane ze swoimi emocjami oraz kartki walentynkowe.

Kolejne spotkania w Akademii Czytania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska