Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęcia edu­ka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz dzieci z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki roz­ma­wia­liśmy z dziećmi o naj­waż­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego naj­młod­szego zwy­czaju, który coraz bar­dziej upo­wszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje zwią­zane ze swoimi emo­cjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spo­tkania w Aka­demii Czy­tania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska