Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia eduka­cyjne

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęcia eduka­cyjne w lutym skoncen­tro­wane były na uczuciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz dzieci z Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. W trakcie krótkiej pogadanki rozma­wia­liśmy z dziećmi o najważ­niej­szych uczuciach, które nam towarzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przybli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zakocha­nych. Nie zabrakło przykładów z litera­tury, w których ten temat jest poruszany oraz wierszyków, rymowanek i przysłów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zajęciach najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrane przez nas książki „Franklin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zakochać“ tematycznie nawią­zy­wały do tego najmłod­szego zwyczaju, który coraz bardziej upowszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wykony­wały ilustracje związane ze swoimi emocjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spotkania w Akademii Czytania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska